Prijímacie konanie

Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018

 

4-ročné študijné odbory

Študijný odbor

Kód odboru

Dĺžka štúdia

Počet žiakov

Manažment regionálneho cestovného ruchu

6324 M

4 roky

18

Obchodné a informačné služby –

                   medzinárodné obchodné vzťahy zameranie:

  • Správca počítačovej siete
  • Medzinárodné obchodné vzťahy

6329 M 01

4 roky

24

Kozmetik

6446 K

4 roky

20

 

3-ročný učebný odbor

Učebný odbor

Kód odboru

Dĺžka štúdia

Počet žiakov

Kaderník

6456 H

3 roky

24

 

Prijímacie skúšky konajú len žiaci, ktorí majú záujem študovať v 4-ročnom študijnom odbore.

Žiaci, ktorí majú záujem študovať v 3-ročnom učebnom odbore prijímaciu skúšku nekonajú.

Termín konania prijímacích skúšok

1. termín – 09. 05. 2017

2. termín – 11. 05. 2017

Forma, rozsah a obsah prijímacej skúšky

Prijímaciu skúšku koná žiak formou písomného testu z matematiky (MAT) a slovenského jazyka a literatúry (SJL) v trvaní 60 minút pre každý predmet.

Obsahom prijímacej skúšky bude učivo z predmetov MAT a SJL v rozsahu učiva určenom štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania v základnej škole. Ostatné podmienky prijímacieho konania, vrátane bodového hodnotenia, sú uvedené v Kritériách pre prijímanie žiakov základných škôl do 1. ročníka Strednej odbornej školy, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo pre školský rok 2017/2018.

ZÁMER a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 001- SOŠ/2017

Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo podľa § 9a ods.  9 zákona

č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer  prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.


Zámer a podmienky priameho nájmu

 

2%

 

 

VÝSTAVA KNÍH A KNÍHOBDAROVÁVANIE 2017

23. marca 2017 sa na SOŠ v Námestove konalo KNÍHOBDAROVÁVANIE 2017 spojené s literárnou diskusiou a prehliadkou kníh, ktoré vytvorili naši žiaci (knihy boli umiestnené na chodbe 2. poschodia).

   

Kto je online

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zriaďovateľ školy

logo vuc