Aktuality 2017-2018

Chránená krajinná oblasť Horná Orava – beseda

8. decembra 2017 sa žiaci IV. M triedy (študijný odbor: manažment regionálneho cestovného ruchu) oboznámili so zaujímavosťami o CHKO Horná Orava, a to na hodine VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH.

 

Vedeli ste, že najstaršie chránené územie sa nachádza na Orave? Babia hora – rezervácia Kotlina pod Babou horou, ktorá bola ustanovená v roku 1926. Ing. Zuzana Kertysová zo Správy CHKO Horná Orava veľmi zaujímavo oboznámila žiakov s CHKO Horná Orava, pretože CHKO je jedna zo 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku. Zasahuje do geomorfologických celkov Podbeskydská vrchovina, Podbeskydská brázda, Oravské Beskydy, Oravská kotlina a Oravská Magura a do okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Vyhlásená bola v roku 1979 a má rozlohu 58 738 ha. Nachádza sa v najsevernejšej časti Slovenska, veľkú časť zaberajú flyšové pohoria s flyšovými horninami hlavne magurského flyšu. Obce patriace do CHKO: Beňadovo, Lomná, Novoť, Oravská Lesná, Rabčice. Najvyšší bod: vrchol Babej hory 1 725 m nad morom. Najnižšie miesto: hladina Oravskej priehrady 603,5 m nad morom. V roku 2003 s upresnilo rozdelenie do štyroch zón:

Zóna A

Výmera 1 263 ha (2,2 % z celkovej výmery) a platí v nej najprísnejší 5. stupeň ochrany. Patria tam pôvodné smrekové pralesy Babej hory a Pilska, vysokohorské i horské biotopy nachádzajúce sa nad nimi a rašeliniská v lokalite Spálený Grúnik. Cieľom je ochrana bez priameho zásahu človeka. Územie slúži ako prírodné laboratórium pre vedecko-výskumné a náučné ciele. Je tam zakázané vykonávanie akejkoľvek hospodárskej činnosti. Pohyb je možný iba po existujúcich turistických a náučných chodníkoch.

Zóna B

Výmera 3 355,6 ha (5,7 % z celkovej výmery) a platí tam 4. stupeň ochrany. Patria tam všetky významné lesné aj nelesné rašeliniská okrem Spáleného Grúnika, podhorský tok Jelešňa, časť Oravskej priehrady vrátane Vtáčieho ostrova. Je tam obmedzené vykonávanie hospodárskej činnosti za účelom zachovania alebo zlepšenia stavu týchto biotopov – kosenie, odstraňovanie náletu drevín. Pohyb je možný iba po existujúcich turistických a náučných chodníkoch.

Zóna C

Výmera 14 793,2 ha (25,2 % z celkovej výmery) a platí tam 3. stupeň ochrany. Predstavujú ochranné pásmo B zóny alebo sú významné z hľadiska migrácie živočíchov a výskytu veľkých šeliem. Patria tam lesné komplexy Oravských Beskýd a časti Oravskej Magury, veľká časť ochranného lesného pásu Oravskej priehrady, rašeliniská v Suchohorských boroch a na Zimníkoch pri Trstenej, Slanický ostrov a ďalšie. V tejto zóne sa vykonáva lesohospodárska a poľnohospodárska činnosť na princípoch trvalej udržateľnosti.

Zóna D

Výmera 39 325,5 ha (67 % z celkovej výmery) a platí tam 2. stupeň ochrany. Je tam možný rozvoj aktivít človeka pri rešpektovaní prírodných daností a zachovaní prírodnej rôznorodosti, krajinnej štruktúry a špecifických foriem osídlenia.