Výchovné poradenstvo

Na tejto stránke sa môžu žiaci, ich zákonní zástupcovia a pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy podnikania a služieb oboznámiť s informačnými materiálmi z oblasti výchovného poradenstva. Z nich do pozornosti dávame najmä informácie o dôležitých telefónnych číslach.

Niekedy sa človek ocitne v situácii, keď nevie riešiť vzniknuté problémy, prípadne nevie koho má požiadať o pomoc alebo si myslí, že je na všetky starosti sám. Na uvedené tel. čísla sa môžete obrátiť so svojím problémom. Na druhej strane nájdete odbornú pomoc lekárov, psychológov, sociálnych pracovníkov a pod..

Nezabudnite KAŽDÝ PROBLÉM SA DÁ RIEŠIŤ!

 

Linka detskej istoty

116 111

 

Linka nádeje    

556 441 155

 

Detská linka záchrany

800 121 212

 

CPPPaP Námestovo

043/5581066

0911 127 111

CPPPaP Tvrdošín

043/5391160

0911 539 116

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

0800191 222

 

Tiesňové volanie

112

 

Polícia

158

 

 

Užitočné linky pre bezpečný internet:

Bezpečný internet

Zodpovedne

Deti na nete

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Bezpečný internet - tlačivo PZ

Bezpečný internet - oznam pre rodičov

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania

Projekty 2018-2019

UČÍME SA PODNIKAŤ V EURÓPE

Garantom projektu je SAAMS, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Viac o projekte

Učíme se podnikat v Evropě“ - projekt s medzinárodnou účasťou (Střední skola AHOL, Ostrava - ČR, Zespół Szkół Gastronomiczno, Visla - PL, Instituto d´Istruzione Superiore „Frederiko Flora“, Pordenone - TAL a Stredná odborná škola, Námestovo - SR), ktorého cieľom je oboznámiť sa s rôznymi formami podnikania v rámci fungovania študentských spoločnosti a výmena informácií a praktických skúseností. Vytvorením medzinárodnej spoločnosti zameranej na aktivity rôznych oblastí podnikania, ktoré si partneri projektu stanovili v projekte (SR - cestovný ruch, PL - gastronómia, ČR - reklama a marketing a TAL- catering) si účastníci projektu zlepšia svoje podnikateľské zručnosti a znalostí, vymenia si skúsenosti v oblasti podnikania, zlepšia komunikáciu v anglickom jazyk a spoznajú spôsob života a výučby v inej krajine. Prostredníctvom plánovaných mobilít budú prezentované výsledky podnikania pred zahraničnými partnermi navzájom (apríl 2018 - SR, október 2018 - PL, apríl 2019 TAL, október 2019 - ČR). Predpokladané zverejnenie výstupov a ukončenie projektu - december 2019.

Aktivity projektu:

október 2018

apríl 2018

apríl 2019

 

LÁSKA NEPOZNÁ STAROBU A SRDCE NEPOZNÁ VRÁSKY

Projektov aktivita grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac 2018.

Viac o projekte

 

EUROSCOLA 2019

Viac o projekte

 

We smile

Viac o projekte

IT Akadémia

IT Akadémia - národný projekt zameraný na využívanie inovatívnych metodík výučby, ich overovanie a poskytovanie spätnej väzby prostredníctvom hodnotiaceho nástroja (predmety informatika, sieťové technológie). Cieľom projektu je prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce prostredníctvom:

 • zvýšenia matematických, prírodovedných a IKT zručnosti žiakov
 • podpory spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie medzi školami,…)
 • zapojenia odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania
 • uskutočňovania stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby
 • zvýšenia záujmu o štúdium STEM a IT
 • podpory inovačných a riešiteľských schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania
 • tvorby a inovácie študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce
 • podpory inovatívnych a alternatívnych metód vzdelávania a vyučovacích metód
 • získaním medzinárodného certifikátu ECDL.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Stránka projektu

Kariérne poradenstvo

Na tejto stránke sa môžu žiaci, ich zákonní zástupcovia a pedagogickí zamestnanci strednej odbornej školy oboznámiť s informačnými materiálmi z oblasti kariérového poradenstva. Z nich do pozornosti dávame najmä informácie vhodné pre podporu rozhodovania o ďalšom smerovaní po skončení strednej školy, fakty a údaje pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium.

Pre prístup k daným informáciám je potrebné prihlásenie pomocou školského účtu.

Informácie o možnostiach štúdia

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Kritériá prijímania študentov

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Obsah a rozsah prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry

Obsah a rozsah prijímacej skúšky je stanovený podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania ISCED 2 na základných školách.

Okruhy otázok na prijímacie skúšky budú zahŕňať tieto tematické celky:

 1. Morfológia – slovné druhy a gramatické kategórie.
 2. Syntax – vetné členy, veta, súveti.
 3. Pravopi.
 4. Lexikológia - slovná zásoba, synonymá, antonymá, homonymá, frazeologizmy, slang, nárečové slová.
 5. Sloh – slohové postupy, jazykové štýly, žánre.
 6. Literatúra – poézia, próza, dráma, literárne žánre, básnické prostriedky.

Každá správna odpoveď bude ohodnotená 1 bodom. Na vypracovanie testu bude 60 minút.

Vzorový test: Slovenský jazyk

 

Obsah a rozsah prijímacích skúšok z matematiky

Obsah a rozsah prijímacej skúšky je stanovený podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania ISCED 2 na základných školách.

Okruhy otázok na prijímacie skúšky budú zahŕňať tieto tematické celky:

 1. Počtové operácie s výrazmi.
 2. Premena jednotiek.
 3. Percentá – výpočet percentovej časti, výpočet základu.
 4. Priama a nepriama úmernosť, trojčlenka.
 5. Stereometria – výpočet obvodov a obsahov rovinných útvarov.
 6. Pravdepodobnosť a kombinatorika.
 7. Rovnice a nerovnice.
 8. Pomer, mierka mapy.

Žiaci pri testovaní môžu používať kalkulačky. Test obsahuje aj základné vzorce.

Vzorový test: Matematika

   

Kto je online

Práve tu je 71 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zriaďovateľ školy

logo vuc