Súvislá odborná prax

 

 

Manažment regionálneho cestovného ruchu

 
 
 

Súvislá odborná prax sa realizuje na pracoviskách mimo školy v 2. a 3. ročníku v rozsahu 10

pracovných dní. Miesto výkonu praxe určí vedenie školy v spolupráci s PK OP EKO.

 
 
 

Medzinárodné obchodné vzťahy a Správca počítačovej siete

 
 
 

Súvislá odborná prax sa realizuje na pracoviskách mimo školy v 2. a 3. ročníku v rozsahu 10

pracovných dní. Miesto výkonu praxe určí vedenie školy v spolupráci s PK OP EKO.

 
 
 

Povinnosti žiaka počas praxe

 
 
 
 • dodržiavať pracovný poriadok podniku, kde sa bude vykonávať odborná prax a plniť si povinnosti vyplývajúce z obsahovej náplne odbornej praxe,
 • dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • dodržiavať stanovenú pracovnú dobu. Prípadnú jednorazovú zmenu pracovnej doby, absenciu je nutné nahlásiť škole minimálne jeden deň vopred na sekretariát riaditeľky školy po predchádzajúcom súhlase pracovníka zodpovedného za odborné vedenie praxe,
 • aj v prípade neprítomnosti na pracovisku len určitý čas z pracovného dňa z rôznych dôvodov (návšteva lekára, práceneschopnosť, reprezentácia školy a pod.) je nevyhnutné vopred nahlásiť čas absencie,
 • dni a hodiny absencie je nutné nahradiť v čase prázdnin!!!
 • rešpektovať pokyny zodpovedných pracovníkov podniku, ktorí budú zabezpečovať organizovanie praxe priamo na pracovisku,
 • používať telefón, fax, internet, kopírovacie zariadenia, prípadne iné technické zariadenia len so súhlasom pracovníka zodpovedného za odborné vedenie praxe,
 • vykonávať odbornú prax bez nároku na mzdu,
 • počas vykonávania praxe byť primerane oblečený podľa požiadaviek, resp. charakteru pracoviska,
 • údaje získané o podniku, v ktorej sa bude vykonávať prax je možné použiť len na vyučovacie účely, t. j. dodržiavať zásadu mlčanlivosti,
 • po ukončení praxe je žiak povinný do 5 pracovných dní po príchode do školy odovzdať kompletnú odbornú prácu, ktorá je spolu s písomným hodnotením v potvrdenom dennom zázname z praxe súčasťou hodnotenia žiaka v predmete ekonomika, prípadne prax,
 • v jarných mesiacoch sa môže realizovať 1 týždeň kurz pracovných a sociálnych zručností.
 

 

 

   

Kto je online

Práve tu je 106 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zriaďovateľ školy

logo vuc