Aktuality 2021-2022

Klinské rašelinisko

Rašeliniská Bielej Oravy patria medzi územia európskeho významu a sú zaradené do sústavy chránených území EU Natura 2000. Tie najvýznamnejšie a najzachovalejšie sú v regióne Hornej Oravy. Klinské rašelinisko predstavuje najlepšie vyvinuté a zachovalé vrchovisko nelesného typu na Slovensku s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

phoca thumb m 001

Rašeliniskové biotopy Bielej Oravy sú zraniteľné a ohrozené najmä zmenou vodného režimu (pokles hladiny spodnej vody, odvodnenie na susedných pozemkoch), ktoré majú za následok zarastanie lokalít náletom briez, osík, vŕb a postupnou premenou na les. Všetky tieto ohrozenia spôsobujú zánik mnohých chránených druhov rastlín a živočíchov. My sme sa rozhodli podať pomocnú ruku práve rašelinisku v Kline. V utorok 26. októbra 2021 sa 10 žiačok  z II. A triedy zúčastnilo odbornej ekologickej exkurzie. Jej súčasťou bol nielen odborný výklad, ukážka chránených druhov rastlín, ale aj praktická pomoc rašelinisku. Naším cieľom bolo zapojenie sa do aktívnej ochrany zameranej na zlepšenie životných podmienok pre ohrozené druhy rastlín a živočíchov, a to odstraňovaním náletov briez, osík, vŕb a borovíc. Celá školská akcia prebiehala v spolupráci so Správou Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava.