Rada školy

 

   

Členovia rady školy

   
   
   

Bc. Martina Kajanová (predsedníčka)

zástupkyňa pedagogických zamestnancov

   
   
   

Mgr. Mikytová Renáta

zástupca pedagogických zamestnancov

   
   
   

Dušan Betík

volený zástupca nepedagogických zamestnancov

   
   
   

Ing. Ľubica Csókás

delegovaný zástupca zriaďovateľa

   
   
   

Mgr. Jana Boráková

delegovaný zástupca zriaďovateľa

   
   
   
Jozef Straka

delegovaný zástupca zriaďovateľa

   
   
   

MUDr. Rastislav Zanovit

delegovaný zástupca zriaďovateľa

   
   
   
Radoslav Povala

volená zástupkyňa rodičov žiakov

   
   
   

Marián Kasan

volená zástupkyňa rodičov žiakov

   
   
   

Veronika Franeková

volená zástupkyňa rodičov žiakov

   
   
   
Marcel Balák

volená zástupkyňa žiakov

   
   
   
   

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. Rada školy má 11 členov. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Rada školy sa pri svojej činnosti riadi Štatútom rady školy, ktorý schvaľuje na svojom zasadaní.


Vytlačiť