IT Akadémia

IT Akadémia - národný projekt zameraný na využívanie inovatívnych metodík výučby, ich overovanie a poskytovanie spätnej väzby prostredníctvom hodnotiaceho nástroja (predmety informatika, sieťové technológie). Cieľom projektu je prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce prostredníctvom:

  • zvýšenia matematických, prírodovedných a IKT zručnosti žiakov
  • podpory spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie medzi školami,…)
  • zapojenia odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania
  • uskutočňovania stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby
  • zvýšenia záujmu o štúdium STEM a IT
  • podpory inovačných a riešiteľských schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania
  • tvorby a inovácie študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce
  • podpory inovatívnych a alternatívnych metód vzdelávania a vyučovacích metód
  • získaním medzinárodného certifikátu ECDL.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Stránka projektu


Vytlačiť