Žiacka školská rada

   

Členovia žiackej školskej rady

   
   
   

Marcel Balák, III. K

predseda

   
   
   

Sára Lovaštíková, II. K

podpredseda

   
   
   

Viktória Sroková, I. A

 
   
   
   

Marko Madleňák, I. B

 
   
   
   

Petra Mikosová, I. K

 
   
   
   

Kristián Mundier, I. M

 
   
   
   

Aneta Tomovčíková, II. B

 
   
   
   

Terézia Brenkusová, II. M

 
   
   
   

Tamara Zvrteľová, III. A

 
   
   
   

Sára Kubániková, II. N

 
   
   
   

Richard Kasan, IV. B

 
   
   
   
   

Štatút žiackej školskej rady

   
   
   
   

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

Článok l.

Základné ustanovenie

.

 1. Názov žiackej školskej rady: Žiacka školská rada SOŠ Námestovo. 
 2. Adresa školy: Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej práve v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
 2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
 3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 4. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
 7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolávania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

Článok IV.

Založenie na žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov.

 1. Žiacka školská rada má 11 členov.
 2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy. Z navrhnutých kandidátov zástupcov žiakov do žiackej školskej rady, žiaci tajným hlasovaním volia zástupcov žiackej školskej rady.
 3. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu, podpredsedu, finančného manažéra, tajomníka a zástupcu pre styk s verejnosťou.

.

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

 1. Člen má právo:
 • voliť a byť volený,
 • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,
 • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej     rady a slobodne sa k ním vyjadrovať,
 • hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,
 • predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.
 1. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.
 2. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica.

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadni činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.
 2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

Článok VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určeným v súlade s osobitnými predpismi.
 2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

.

Článok VIII.

Zasadnutia žiackej školskej rady

Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady.


Vytlačiť