Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Otvorená hodina – virtualizácia

Žiaci maturitného ročníka študijného odboru Obchodné a informačné služby, blok správca počítačovej siete, zorganizovali spolu s vyučujúcim Mgr. Petrom Rošťákom 23. februára 2023 otvorenú hodinu z predmetu Virtualizácia. Otvorená hodina bola ukážkou moderného vyučovania s podporou virtualizácie. Pre pochopenie náročnej terminológie a aj samotného pojmu virtualizácia, pre laickú verejnosť došlo v úvode otvorenej hodiny najskôr k jednoduchému vysvetleniu čo je virtualizácia a následne k oboznámeniu sa so základnými pojmami z oblasti virtualizácie. V úvode žiaci uviedli krátku prezentáciu k základným pojmom (viď príloha). 

Po vysvetľujúcom úvode nasledovala prvá praktická ukážka nainštalovaného Hypervízora ESXi od spoločnosti VMware. V prvej praktickej ukážke bolo ukázané administračné prostredie hypervízora, pohľady na výkonnostné grafy hardvéru, správu virtuálnych strojov, správu virtuálnej siete, správu diskového úložiska a mnohé ďalšie administračné rozhrania.  

Účastníci otvorenej hodiny mali možnosť všetko sledovať na veľkoplošnej projekcii a kedykoľvek klásť žiakom otázky k prezentovanej téme. 

Druhá praktická ukážka bola zameraná na vstavanú funkciu Hypervízora takzvaný Snapshot, ktorý dovoľuje užívateľovi vrátiť sa v čase späť. Funkcia snapshot bola demonštrovaná na typickom príklade vírusom napadnutého počítača a jeho uvedenia do funkčného stavu. Taktiež bola predvedená ukážka využitia tejto funkcie pri administrovaní virtuálneho servera. 

Tretia praktická ukážka bola zameraná na sieťový protokol SMB (Server Message Block), ktorý sa používa na zdieľanie súborov a zariadení v LAN sieťach. V našej ukážke bol protokol SMB nastavený na virtuálnom stroji Windows 11 a využívaný ako sieťové úložisko. Na druhom virtuálnom Linuxovom stroji boli automaticky generované zálohy domovských adresárov užívateľov a pomocou siete LAN a samozrejme protokolu SMB ukladané na virtuálny Windows 11. Zároveň bolo poukázané aj na automatizáciu procesov a zjednodušenie práce administrátora. Žiaci si vytvorili vlastný zálohovací skript, ktorý sa automaticky spúšťal v presne stanovených časových intervaloch a vykonával hore opísanú zálohu. 

Štvrtá praktická ukážka bola zameraná na protokol FTP (File Transfer Protocol). Protokol FTP je asi najčastejšie používaným protokolom na prenos dát v počítačových sieťach. V ukážke bol predstavený plne funkčný FTP Linuxový server, ktorý však zámerne obsahoval jednu bezpečnostnú chybu. Prihlásení užívatelia sa mohli pohybovať po celom súborovom systéme FTP servera! 

Bezpečnostná chyba bola odstránená pomocou vstavanej direktívy FTP servera s názvom „chrot“ a ďalších potrebných nastavení. Po ich nastavení v konfiguračnom súbore a reštarte démona FTP servera bolo bezpečnostné riziko odstránené.  

V piatej praktickej ukážke sme sa zamerali hlavne na protokol SSH (Secure Shell), ktorý je asi najvyužívanejším protokolom na vzdialenú správu serverov. Zamerali sme sa hlavne na bezpečné prihlasovanie sa pomocou kľúčov, takzvaná autentifikácia public a private key. Najskôr bolo ukázané vzdialené prihlásenie sa k virtuálnemu serveru pomocou mena a hesla. Po nastavení príslušných direktív v konfiguračnom súbore protokolu SSH a následnom reštarte démona SSH bolo predvedené prihlasovanie sa k virtuálnemu serveru pomocou kľúčov. 

Šiesta a posledná praktická ukážka bola zameraná na administráciu virtuálnych strojov v prostredí hypervízora ESXi. Predstavené boli ukážky autoštartu virtuálnych strojov, ich nasadzovanie a zálohovanie.  

Na záver žiaci porovnali virtuálnu a fyzickú infraštruktúru a vyzdvihli výhody, ktoré ponúka virtualizácia pri správe podnikovej infraštruktúry.  

Vyučujúci Mgr. Peter Rošťák poďakoval žiakom za prípravu a realizáciu otvorenej hodiny. 

Virtualizácia ponúka vynikajúce možnosti pre využitie v edukačnom procese. Je to preto, lebo táto virtualizačná platforma umožňuje vytvárať a spravovať virtuálne stroje, ktoré môžu byť následne použité na testovanie a výučbu rôznych softvérových aplikácií ako aj systémovej administrácie serverov a rôznych operačných systémov.  

Virtuálna infraštruktúra, ktorú si žiaci vytvoria a sami spravujú, im dáva možnosť experimentovať a testovať rôzne scenáre, ktoré sa môžu vyskytnúť v reálnej praxi. Môžu ľahšie spravovať, nastavovať a riadiť svoje virtuálne stroje z pohľadu administrátora, pričom nezasahujú do nejakej reálnej podnikovej siete a nehrozí nebezpečenstvo straty dát a pod.  

Virtualizácia je dobrou voľbou a jej použitie priamo v edukačnom procese je užitočné pre budúcu profesijnú kariéru žiakov. 

 Mgr. Peter Rošťák