Loader Loading...
EAD Logo Trvá to príliš dlho?

Znova načítať Znova načítať dokument
| Otvoriť Otvoriť na novej karte

Stiahnuť

Loader Loading...
EAD Logo Trvá to príliš dlho?

Znova načítať Znova načítať dokument
| Otvoriť Otvoriť na novej karte

Stiahnuť

Obsah a rozsah prijímacích skúšok z matematiky

Obsah a rozsah prijímacej skúšky je stanovený podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania ISCED 2 na základných školách.

Okruhy otázok na prijímacie skúšky budú zahŕňať tieto tematické celky:

  1. Počtové operácie s výrazmi.
  2. Premena jednotiek.
  3. Percentá – výpočet percentovej časti, výpočet základu.
  4. Priama a nepriama úmernosť, trojčlenka.
  5. Stereometria – výpočet obvodov a obsahov rovinných útvarov.
  6. Pravdepodobnosť a kombinatorika.
  7. Rovnice a nerovnice.
  8. Pomer, mierka mapy.


Žiaci pri testovaní môžu používať kalkulačky. Test obsahuje aj základné vzorce.

Vzorové testy

Loader Loading...
EAD Logo Trvá to príliš dlho?

Znova načítať Znova načítať dokument
| Otvoriť Otvoriť na novej karte

Stiahnuť

Loader Loading...
EAD Logo Trvá to príliš dlho?

Znova načítať Znova načítať dokument
| Otvoriť Otvoriť na novej karte

Stiahnuť

Loader Loading...
EAD Logo Trvá to príliš dlho?

Znova načítať Znova načítať dokument
| Otvoriť Otvoriť na novej karte

Stiahnuť