Loader Loading...
EAD Logo Trvá to príliš dlho?

Znova načítať Znova načítať dokument
| Otvoriť Otvoriť na novej karte

Stiahnuť

Loader Loading...
EAD Logo Trvá to príliš dlho?

Znova načítať Znova načítať dokument
| Otvoriť Otvoriť na novej karte

Stiahnuť

Obsah a rozsah prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry

Obsah a rozsah prijímacej skúšky je stanovený podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania ISCED 2 na základných školách.

Okruhy otázok na prijímacie skúšky budú zahŕňať tieto tematické celky:

  1. Morfológia – slovné druhy a gramatické kategórie.
  2. Syntax – vetné členy, veta, súveti.
  3. Pravopis
  4. Lexikológia - slovná zásoba, synonymá, antonymá, homonymá, frazeologizmy, slang, nárečové slová.
  5. Sloh – slohové postupy, jazykové štýly, žánre.
  6. Literatúra – poézia, próza, dráma, literárne žánre, básnické prostriedky.

Každá správna odpoveď bude ohodnotená 1 bodom. Na vypracovanie testu bude 60 minút.

Vzorové testy

Loader Loading...
EAD Logo Trvá to príliš dlho?

Znova načítať Znova načítať dokument
| Otvoriť Otvoriť na novej karte

Stiahnuť

Loader Loading...
EAD Logo Trvá to príliš dlho?

Znova načítať Znova načítať dokument
| Otvoriť Otvoriť na novej karte

Stiahnuť

Loader Loading...
EAD Logo Trvá to príliš dlho?

Znova načítať Znova načítať dokument
| Otvoriť Otvoriť na novej karte

Stiahnuť