Aktuality 2014-2015

Regionálna súťaž v Dolnom Kubíne – „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN“

27. marca 2015 sa uskutočnilo v Dolnom Kubín regionálne kolo súťaže „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN“, ktorého sa zúčastnili aj naši výhercovia školského kola, a to:

POÉZIA: Dominika Poláčiková – III. A a Anna Grižáková – III. B

PRÓZA: Barbora Holubová – II. AS a Eva Zbojová – III. K

Všetci súťažiaci recitátori svojou účasťou prehĺbili literárne poznanie, tvorivosť, kultivovali jazyk, reč, čo prispieva k pestovaniu vzťahu k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

Prehliadka pozostávala z programovej časti, v ktorej jednotlivci i divadlá poézie prezentovali prednes a zo vzdelávacej časti, ktorá obsahovala rozbory umeleckého prednesu poézie a prózy ako aj spoločné diskusie recitátorov s členmi odborných porôt. Naše recitátorky sa neumiestnili na prvých troch miestach, ale patrí im veľká vďaka za pestovanie hovoreného umeleckého jazyka a za reprezentáciu školy. Prajeme im ešte veľa úspechov v ďalších recitátorských súťažiach. Veríme, že nikdy nestratia ten recitátorský potenciál a hlavne odhodlanie.