Aktuality 2017-2018

Škola podnikania 2017 (TES Award)

Stredná odborná škola v Námestove získala Európske ocenenie Škola podnikania 2017 (TES Award). Cenu prevzala riaditeľka školy, Erika Šušková, spolu s učiteľkou ekonomických predmetov a angličtiny, Luciou Medveckou, 16. novembra na európskej konferencii o podnikateľskom vzdelávaní, ktorá sa konala v estónskom Talline.

 

Trojdňovú konferenciu, nad ktorou prevzalo záštitu estónske predsedníctvo v Rade EÚ, zorganizovali vzdelávacia organizácia Junior Achievement Europe a estónske ministerstvo školstva a výskumu.

Organizácia JA Europe v Talline odovzdala cenu Škola podnikania 15 európskym stredným školám. Hlavnými kritériami boli dlhodobá vízia a plán v oblasti podnikateľského vzdelávania, do ktorého je aktívne zapojená väčšina žiakov a učiteľov školy. Ocenené školy podporujú profesionálny rast učiteľov a poskytujú im kontinuálne vzdelávanie a získavanie praktických skúseností. V neposlednom rade školy do svojich aktivít zapájajú miestne komunity a podnikateľský sektor. Tieto kritériá sú v súlade so stratégiou EÚ – Europe 2020, ktorá je zameraná na podporu kreativity a inovatívnosti na všetkých úrovniach všeobecného a odborného vzdelávania.

Na konferencii v Talline, ktorá bola z jednou aktivít európskej kampane Switch to Europe, sa zúčastnili zástupcovia vlád členských krajín EÚ a poprední odborníci z oblasti vzdelávania. Cieľom kampane Switch to Europe je naplnenie cieľov, vytýčených v roku 2010, že každý mladý človek by mal mať praktickú skúsenosť s podnikaním ešte pred skončením povinnej školskej dochádzky.

Ocenenie vnímam ako fakt, že sa nám spoločnými silami podarilo naplniť koncepčný zámer rozvoja školy. Mám pri sebe silný tím pedagógov, ktorí sú, tak ako ja, nadšencami JA Slovensko a ich programov a touto cestou im všetkým úprimne ďakujem. Bez ich entuziazmu a ochoty obetovať svoj voľný čas žiakom, by sme toto ocenenie určite nezískali.

Máme ambície vychovávať absolventov, ktorí dokážu vytvárať nové pracovné príležitosti. Nechceme, aby naši absolventi končili na úradoch práce a práve preto sme uskutočnili ráznu zmenu vo všetkých školských vzdelávacích programoch a obohatili ich o podnikateľské vzdelávanie. Naša škola je unikátna aj v tom, že realizujeme všetky programy, ktoré ponúka JA Slovensko a je prirodzené, že v jednom školskom roku vzniknú tri až štyri študentské JA Firmy a konkurencia medzi nimi je veľmi veľká.


JA Slovensko, n. o. je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už 25 rokov realizuje na školách ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. Formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenia pre ich zamestnanosť. V spolupráci so školami vytvára priaznivé a stimulujúce prostredie pre rozvoj osobných kompetencií študentov a učiteľov v rámci podnikateľského vzdelávania.