Kozmetik

   

Kód a názov študijného odboru:

6446 K Kozmetik

   
   
   

Dĺžka štúdia:

4 roky

   
   
   

Študijný odbor je určený pre:

chlapcov a dievčatá

   
   
   

Základné podmienky na prijatie:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

 

splnenie kritérií na prijímanie žiakov,

 

zdravotná spôsobilosť uchádzača

   
   
   

Spôsob ukončenia prípravy:

maturitná skúška

   
   
   

Poskytnuté vzdelanie:

úplné stredné odborné vzdelanie

(vyššie sekundárne 3A)

   
   
   

Doklad o vzdelaní:

maturitné vysvedčenie, výučný list

   
   
   

Profil absolventa:

 
   
   
   

Absolvent študijného odboru 6446 K kozmetik je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s kozmetickými službami.

Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním prevádzky. Pozná sortiment, vlastnosti materiálov a vie ich použiť. Dokáže zostaviť ponuku služieb a aplikovať ich v praxi. Absolvent je otvorený novým trendom a metódam v praxi. Je schopný samostatne a tvorivo uplatniť teoretické vedomosti a praktické zručnosti v danej oblasti.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent nevyhnutne všeobecné vzdelanie, byť dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti, schopnosti a zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva. Je schopný pracovať samostatne, aj v tíme, sústavne sa vzdelávať štúdiom ďalšej odbornej literatúry a sledovať vývoj vo svojom odbore.

Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške a má možnosť pomaturitného štúdia alebo ďalšieho vzdelávania na vyššej odbornej škole a vysokej škole.

 

Vytlačiť