Manažment regionálneho cestovného ruchu

   

Kód a názov študijného odboru:

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu

   
   
   

Dĺžka štúdia:

4 roky

   
   
   

Študijný odbor je určený pre:

chlapcov a dievčatá

   
   
   

Základné podmienky na prijatie:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

 

splnenie kritérií na prijímanie žiakov,

 

zdravotná spôsobilosť uchádzača

   
   
   

Spôsob ukončenia prípravy:

maturitná skúška

   
   
   

Poskytnuté vzdelanie:

úplné stredné odborné vzdelanie

(vyššie sekundárne 3A)

   
   
   

Doklad o vzdelaní:

maturitné vysvedčenie

   
   
   

Profil absolventa:

 
   
   
   

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný vykonávať pracovné činnosti v cestovnom ruchu, najmä prispievať k rozvoju služieb cestovného ruchu v obci či regióne. Je schopný samostatne vykonávať manažérske činnosti strednej úrovne a ekonomicko-technologické činnosti v rôznych oblastiach cestovného ruchu ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie v podnikoch služieb, v cestovných kanceláriách, v spoločnom stravovaní, cestovnom ruchu a v ďalších službách. Chápe význam kultúry pri rozvoji spoločnosti a jednotlivca.

Po ukončení prípravy maturitnou skúškou pozná sústavu ekonomických, technologických a právnych vedomostí ako aj vedomosti z manažmentu a marketingu. Ovláda odborné komunikačné zručnosti z dvoch svetových jazykov, sociálnej komunikácie, hospodárskej administratívy a informatiky.

Absolvent je pripravený na vstup do praxe. Dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

Vytlačiť