Medzinárodné obchodné vzťahy

   

Kód a názov študijného odboru:

6329 M 01 Obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy

   
   
   

Dĺžka štúdia:

4 roky

   
   
   

Študijný odbor je určený pre:

chlapcov a dievčatá

   
   
   

Základné podmienky na prijatie:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

 

splnenie kritérií na prijímanie žiakov,

 

zdravotná spôsobilosť uchádzača

   
   
   

Spôsob ukončenia prípravy:

maturitná skúška

   
   
   

Poskytnuté vzdelanie:

úplné stredné odborné vzdelanie

(vyššie sekundárne 3A)

   
   
   

Doklad o vzdelaní:

maturitné vysvedčenie

   
   
   

Profil absolventa:

 
   
   
   

Absolvent je schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu.

Získa také schopnosti a vedomosti a flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie vo výrobných podnikoch, v domácom a medzinárodnom obchode, štátnej správe, samospráve a mimovládnych organizáciách.

Je schopný komunikovať v 2 cudzích jazykoch – anglickom a nemeckom tak, aby bol pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov aj v cudzom jazyku. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške a má možnosť pomaturitného štúdia alebo ďalšieho vzdelávania na vyššej odbornej škole a vysokej škole.

 

Vytlačiť