Aktuality 2020-2021

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí 2020

„Nikdy nedovoľ iným brániť ti robiť veci, o ktorých si vo svojom srdci presvedčený, že by si ich mal urobiť.“

H. J. Brown

Milí žiaci, učitelia a rodičia.

Ministerstvo vnútra SR, odbor prevencie kriminality spustilo projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.“

phoca thumb m 1

Mesiac november je mesiacom prevencie násilia páchaného na deťoch a práve 19. novembra si pripomíname Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí.

Tento deň upozorňuje na medzinárodný problém, zvyšuje povedomie verejnosti a vyzýva ich k úsiliu chrániť a podporovať práva dieťaťa.

Násilie všeobecne možno považovať za jeden z najaktuálnejších problémov súčasnej spoločnosti. A práve preto je potrebná prevencia, aby sa chránili deti a obete domáceho násilia pred psychickým, fyzickým týraním a zneužívaním, extrémizmom, kyberšikanou a sexuálnym vykorisťovaním.

Je dôležité otvorene hovoriť a diskutovať o týchto témach s deťmi, učiteľmi a rodičmi.

Je dôležité vedieť, kde a kedy vyhľadať pomoc.

Je dôležité neostať ticho.

Pomôžme tým, ktorí si sami pomôcť nevedia.

Viac informácií a odbornú pomoc k danej téme nájdete na týchto odkazoch:

www.prevenciakriminality.sk

www.prevenciasikanovania.sk

Ministerstvo školstva sa zapája do boja so šikanou

www.zodpovedne.sk

nahlasovací formulár – Stopline.sk

www.odpisemeti.sk

www.kybersikanovanie.sk

www.pomoc.sk

www.drogynie.sk

www.statpedu.sk

www.poradnakk.sk

www.minedu.sk