Aktuality 2020-2021

ZÁMER a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 001- SOŠpas/2021

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v zneníneskorších predpisov, a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer  prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.