Aktuality 2023-2024, EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Ekohydrologická obnova rešelinísk v Karpatoch

raselinisko

Od roku 2022 je naša škola súčasťou projektu Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch. Na Slovensku bude obnovených 12 vzácnych rašelinísk. Jedným z nich je aj Klinské rašelinisko na Orave. Práve v rašeliniskách má zadržiavanie vody v krajine, viazanie uhlíka z atmosféry, či zmierňovanie zmien klímy najväčší potenciál. Ich drvivá väčšina však bola u nás v minulosti vyťažená, odvodnená alebo premenená na poľnohospodársku pôdu. Okrem adaptácie ich obnovou zvýšime aj biodiverzitu krajiny.

Klinské rašelinisko je veľmi vzácne a ohrozené územie, s výskytom viacerých chránených druhov rastlín a živočíchov. Nachádza sa medzi obcou Klin a mestom Námestovo, zákonom chránené je od roku 1967 a od roku 1979 aj súčasťou Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná Orava, má rozlohu 15,3 ha. V minulosti bol vodný režim silne narušený hlavne vodohospodárskymi úpravami okolitých pozemkov.

Prostredníctvom projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“ obnovujeme 12 vybraných rašelinísk na Slovensku. Inštitút DAPHNE v spolupráci so Štátnou ochranou prírody zrealizoval vegetačný a hydrologický prieskum lokalít, na základe čoho boli pripravené tzv. obnovné plány pre každú lokalitu.

Na Klinskom rašelinisku, ktoré intenzívne zarastá náletovými drevinami, pravidelne realizujeme so žiakmi školy najmä odstraňovanie náletových drevín, ktoré z lokality odčerpávajú vodu. Ich odstránenie umožní vytvoriť priestor pre rast chránených druhov rastlín rašeliniska. Do pomoci rašelinisku zapájame aj klientov rôznych CSS a zdravotne znevýhodnených mladých ľudí.

Projekt „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“ je financovaný z Nórskeho grantu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt s uvedeným názvom začal vo februári 2022 a bude ukončený v apríli 2024. Partnermi projektu sú Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, DAPHNE- Inštitút aplikovanej ekológie, Mesto Spišská Belá a PRO POPULO Poprad s. r. o. a  NINA – Nórsky inštitút pre výskum prírody.

PaedDr. Katarína Tomulcová