Organizačné zabezpečenie prijímacích skúšok 2024

Prijímacie konanie 2024/2025

Podmienky pre prijímanie žiakov ZŠ 2025/2026

Podmienky pre prijímanie žiakov ZŠ 2024/2025

Kritéria pre prijatie na nadstavbové štúdium 2023/2024

Prihláška na nadstavbové štúdium 2023/2024

SJL

Obsah a rozsah prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry

Obsah a rozsah prijímacej skúšky je stanovený podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania ISCED 2 na základných školách.

Okruhy otázok na prijímacie skúšky budú zahŕňať tieto tematické celky:

 1. Morfológia – slovné druhy a gramatické kategórie.
 2. Syntax – vetné členy, veta, súveti.
 3. Pravopis
 4. Lexikológia - slovná zásoba, synonymá, antonymá, homonymá, frazeologizmy, slang, nárečové slová.
 5. Sloh – slohové postupy, jazykové štýly, žánre.
 6. Literatúra – poézia, próza, dráma, literárne žánre, básnické prostriedky.

Každá správna odpoveď bude ohodnotená 1 bodom. Na vypracovanie testu bude 60 minút.

Vzorové testy zo slovenského jazyka a literatúry:

Vzorový test 1

Vzorový test 2

Vzorový test 3

MAT

Obsah a rozsah prijímacích skúšok z matematiky

Obsah a rozsah prijímacej skúšky je stanovený podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania ISCED 2 na základných školách.

Okruhy otázok na prijímacie skúšky budú zahŕňať tieto tematické celky:

 1. Počtové operácie s výrazmi.
 2. Premena jednotiek.
 3. Percentá – výpočet percentovej časti, výpočet základu.
 4. Priama a nepriama úmernosť, trojčlenka.
 5. Stereometria – výpočet obvodov a obsahov rovinných útvarov.
 6. Pravdepodobnosť a kombinatorika.
 7. Rovnice a nerovnice.
 8. Pomer, mierka mapy.

Žiaci pri testovaní môžu používať kalkulačky. Test obsahuje aj základné vzorce.

Vzorové testy z matematiky:

Vzorový test 1

Vzorový test 2

Vzorový test 3

 

Držíme vám palce na prijímacích skúškach a tešíme sa na vás v septembri!