44. ročník súťaže SOČ

Prekonaj sám seba a ukáž, že máš talent, tvorivé myslenie a odborné vedomosti

Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl ktorej sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovania, vo svojom voľnom čase.

Svoju prácu môžu riešiť samostatne, alebo za pomoci konzultanta, ktorého meno a pracovisko uvedú v úvode písomnej časti práce. Výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu.

Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce. Súťažné prehliadky sú jednotné v Slovenskej republike a uskutočňujú sa každoročne v prvom polroku príslušného kalendárneho roka.

Prosíme žiakov, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže SOČ, aby sa čo najskôr (najneskôr do 30. októbra 2020) prihlásili s témou svojej práce u svojho tr. učiteľa, konzultanta alebo koordinátora SOČ (Ing. Daniela Bubláková).

Školské kolo: bude realizované 01. 02. 2022

Okresné kolo: bude realizované marec 2022

Krajské kolo: bude realizované 06. 04. 2022

Celoštátne kolo: 26. – 29. 04. 2022

Čo môžeš získať?

 • Skvelý pocit, že vieš viac
 • Deň voľna
 • Hodnotné vecné ocenenia
 • Žolíky/bonusy na predmety
 • Možnosť účasti na medzinárodných vedeckých fórach a prezentáciách
 • Možnosť prezentácie SR na svetových výstavách

Vyhlásené súťažné odbory

 1. Problematika voľného času
 2. Matematika, fyzika
 3. Chémia, potravinárstvo
 4. Biológia
 5. Geovedy (Geografia, geodézia, geológia)
 6. Zdravotníctvo
 7. Pôdohospodárstvo a životné prostredie
 8. Hoteliérstvo a cestovný ruch
 9. Strojárstvo, hutníctvo, doprava
 10. Stavebníctvo a interiérový dizajn
 11. Informatika
 12. Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie
 13. História, politológia, filozofia, právne vedy
 14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
 15. Ekonomika a riadenie
 16. Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
 17. Pedagogika, psychológia, sociológia

Podmienky účasti

1. Účasť žiakov v súťaži SOČ je dobrovoľná.

2. Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci denného štúdia strednej školy (nie po-maturitného), v ktoromkoľvek z odborov na základe vlastného záujmu s individuálnou alebo kolektívnou prácou, ktorá sa zaoberá riešením prírodovedných, technických, spoločenských a iných problémov.

3. Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:

*s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v štátnom jazyku,

*s návrhom technického zariadenia, resp. časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce,

*s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím.

4. Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená odovzdaním riadne vyplnenej prihlášky, (s vypísaním úplného mena a priezviska autora resp. autorov) odovzdaním písomnej práce v 3-och vyhotoveniach, resp. návrhu zariadenia, podľa pokynov organizátora školskej prehliadky.

5. Prácu nie je možné zaradiť do iného súťažného odboru, ako uviedol riešiteľ v prihláške. Práca môže byť zaradená len do jedného súťažného odboru.

6. Prácu v jednotlivých súťažných prehliadkach obhajuje slovom v štátnom jazyku 1 riešiteľ, a to aj v prípade kolektívnej práce – poverený riešiteľským kolektívom, na prihláške uvedený prvý v poradí.