Členovia rady školy:

Meno a priezviskoDelegovaný/volený
Bc. Martina Kajanovázástupkyňa pedagogických zamestnancov
Mgr. Renáta Mikytovázástupkyňa pedagogických zamestnancov
Dušan Betíkzástupca nepedagogických zamestnancov
Mgr. Jana Borákovázástupkyňa zriaďovateľa
Ing. Ľubica Csókaszástupkyňa zriaďovateľa
Jozef Strakazástupca zriaďovateľa
MUDr. Rastislav Zanovitzástupca zriaďovateľa
Marián Kasanzástupca rodičov
Gostíková Ľudmilazástupkyňa rodičov
Povala Radoslavzástupca rodičov
Kristián Mundierzástupca žiakov

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. Rada školy má 11 členov. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Rada školy sa pri svojej činnosti riadi Štatútom rady školy, ktorý schvaľuje na svojom zasadaní.