Členovia rady školy:

Meno a priezviskoDelegovaný/volený
Bc. Martina Kajanovázástupkyňa pedagogických zamestnancov
Ing. Eva Borovjakovázástupkyňa pedagogických zamestnancov
Dušan Betíkzástupca nepedagogických zamestnancov
Mgr. Jana Borákovázástupkyňa zriaďovateľa
Mgr. Miroslava Abrmanovázástupkyňa zriaďovateľa
Ing. Albín Maslaňákzástupca zriaďovateľa
Ing. Michal Strnákzástupca zriaďovateľa
Mária Košútovázástupkyňa rodičov
Mária Vorčákovázástupkyňa rodičov
Gabriela Vraňákovázástupkyňa rodičov
Žaneta Figurovázástupkyňa žiakov

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. Rada školy má 11 členov. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Rada školy sa pri svojej činnosti riadi Štatútom rady školy, ktorý schvaľuje na svojom zasadaní.