Základné informácie o odbore

Kód a názov študijného odboru:

6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy

2569 M informačné a digitálne technológie (od šk. roku 2024/2025)  - otvorený po zaradení MŠVVaŠ SR  do siete škôl a školských zariadení

Poskytnuté vzdelanie:úplné stredné odborné vzdelanie
(vyššie sekundárne 3A)
Dĺžka štúdia:4 roky
Spôsob ukončenia štúdia:maturitná skúška
Študijný odbor je určený pre:chlapcov a dievčatá
Základné podmienky na prijatie:úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, splnenie kritérií na prijímanie žiakov, zdravotná spôsobilosť uchádzača

Ďalšie informácie o odbore

Presvedčili sme vás?

Zistite informácie o prijímacích skúškach, aby vám nič neuniklo