Základné informácie

 Všetky aktuálne informácie o MS nájdete na stránke https://nivam.sk

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.

Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania - Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM), praktickú časť MS a ústnu formu internej časti - škola, ktorú žiak navštevuje.