Základné informácie

 Organizáciu maturitnej skúšky upravuje:

        - zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

        - vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.

 Všetky aktuálne informácie o MS nájdete na stránke https://nivam.sk

 Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré vydáva a aktualizuje Štátny   pedagogický ústav.

 Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania - Národný inštitút vzdelávania a   mládeže (NIVAM), praktickú časť MS a ústnu formu internej časti - škola, ktorú žiak navštevuje.