Vypožičaný dokument si môže čitateľ rezervovať priamo v škole alebo prostredníctvom verejne prístupného on-line katalógu mimo knižnice cez internet (Daniela.Bublakov@sosno.sk). Ak ten istý dokument žiada viac čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. Knižnica informuje čitateľa o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu na základe dohody s čitateľom. Ak čitateľ rezervovaný dokument už nepotrebuje, musí to oznámiť knižnici, prípadne si rezerváciu sám zrušiť. V opačnom prípade nie je možné vypožičiavanie dokumentu inému čitateľovi. Ak čitateľovi nie je možné vypožičať rezervovaný dokument v tejto lehote, čitateľ si môže rezerváciu obnoviť.