Základné informácie o odbore

Kód a názov študijného odboru: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
Poskytnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne 3A)
Dĺžka štúdia: 4 roky
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá
Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, splnenie kritérií na prijímanie žiakov, zdravotná spôsobilosť uchádzača

Ďalšie informácie o odbore

Presvedčili sme vás?

Zistite informácie o prijímacích skúškach, aby vám nič neuniklo