Otvor kliknutím na odbor

Odbor MOV
 • práca v ekonomických softvéroch: ALFA plus – jednoduché účtovníctvo, Olymp – personalistika a mzdy, Omega – podvojné účtovníctvo s možnosťou získať certifikát za úspešné preukázanie znalosti pri práci so softvérom v 4. ročníku,
 • písanie na počítači 10 prstovou metódou v programe ATF (All Ten Fingers) a obchodná korešpondencia,
 • možnosť absolvovania štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie organizovanú Ekonomickou univerzitou v Bratislave,
 • absolvovanie vzdelávacích programov JA Slovensko, n. o s možnosťou získania certifikátov za úspešné absolvovanie programov,
 • vzdelávanie vo finančnej gramotnosti prostredníctvom programu Viac ako peniaze,
 • aplikovaná ekonómia – podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie, podnikanie v študentských firmách,
 • vzdelávanie o najaktuálnejších trendoch v oblasti etiky podnikania v krajinách Európskej únie prostredníctvom programu Etika v podnikaní,
 • možnosť zapojenia sa do krajských a celoslovenských ekonomických súťaží: – Stredoškolský podnikateľský zámer, Žilinský samosprávny kraj, – Spracovanie informácii na počítači – Štátny inštitút odborného vzdelávania, – Ekonomická olympiáda, INESS a NBS, – Bankomat nápadov, JA Slovensko, n. o., – InnovationCamp, JA Slovensko, n. o. – stimulácia kreatívnych a inovačných schopností žiakov vo finančnej gramotnosti, – Euroschola, Európsky parlament, – Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, – SocialInnovationRelay – tovrba sociálneho inovatívneho podnikateľského nápadu, JA EUROPE, NN Group, – Veľtrh podnikateľských talentov ,JA Slovensko, n. o. a iných, – Mladý účtovník, Kros, a. s.,
 • výlety po Európe, návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu,
 • tvorba projektov podľa záujmu žiaka (Stredoškolská odborná činnosť, obhajoba vlastného projektu ako forma PČ OZ MS, tvorba a realizácia podujatí),
 • 10 dňová odborná prax v 2. a 3. ročníku v slovenských a zahraničných podnikoch.
Odbor IIS
 • vzdelávací program Študentské trénerské centrum ŠTC Microsoft – možnosť zapojiť sa do prezsížneho digitálneho vzdelávania spoločnosti Microsoft Bratislava
 • práca s najnovším softvérom Office 365 a príprava na skúšky ECDL (medzinárodný certifikát/vodičák na počítače)
 • odborné stáže na Fakulte riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite – možnosť absolvovať odbornú informatickú týždennú stáž priamo na VŠ FRI Žilina
 • možnosť zapojenia sa do krajských, celoslovenských a medzinárodných informatických súťaží: a) Trenčiansky robotický deň, b) Jaguár Land Rover 4×4 in Schools, JA Slovensko c) BBC micro:bit súťaže e) Junior internet f) iBobor g) rôzne fotografické a multimediálne súťaže d) Olympiáda kritického myslenia i) Hodina kódu (Hour of Code)
 • tvorba projektov podľa záujmu žiaka: Stredoškolská odborná činnosť, obhajoba vlastného projektu ako forma praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
 • spolupráca žiakov na realizácii rôznych školských i mimoškolských podujatí a súťaží (fotografovanie, natáčanie videií, a ich následne spracovanie, práca s 3D tlačiarňou, tvorba rôznych propagačných materiálov)
 • školské krúžky – počítačová grafika, tvorba videí a iné
 • práca v softvéri ALFA plus: jednoduché účtovníctvo s možnosťou získať certifikát za úspešné preukázanie znalosti pri práci so softvérom Alfa plus v 4. ročníku
 • písanie na počítači 10 prstovou metódou v programe ATF (All Ten Fingers)
 • možnosť absolvovania štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie, Ekonomická univerzita v Bratislave,
 • vzdelávací program Viac ako peniaze – vzdelávanie vo finančnej gramotnosti organizácie JA Slovensko, n. o., po úspešnom centrálnom testovaní (nad 75%) získajú certifikát o úspešnom absolvovaní programu Viac ako peniaze
 • možnosť zapojenia sa do krajských a celoslovenských ekonomických súťaží: a) Stredoškolský podnikateľský zámer, Žilinský samosprávny kraj, b) Spracovanie informácií na počítači, Štátny inštitút odborného vzdelávania, c) Ekonomická olympiáda, INESS a NBS, d) Bankomat nápadov, JA Slovensko, n. o.m e) InnovationCamp, JA Slovensko – stimulácia kreatívnych a inovačných schopností žiakov vo finančnej gramotnosti, f) Euroscola, Európsky parlament, g) Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, h) iné podľa vyhlásenia
 • výlety po Európe, návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu
 • tvorba projektov podľa záujmu žiaka (Stredoškolská odborná činnosť, obhajoba vlastné projektu ako forma PČ OZ MS, tvorba produktov a spolupráca na realizácii podujatí).
Odbor MRCR
 • práca v ekonomických softvéroch: a) ALFA plus – jednoduché účtovníctvo b) Olymp – personalistika a mzdy c) Omega – podvojné účtovníctvo s možnosťou získať certifikát za úspešné preukázanie znalosti pri práci so softvérom v 4. ročníku
 • písanie na počítači 10 prstovou metódou v programe ATF (ALL Ten Fingers) a obchodná korešpondencia
 • možnosť absolvovania štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie, organizovanou Ekonomickou univerzitou v Bratislave,
 • absolvovanie vzdelávacích programov JA Slovensko, n. o. s možnosťou získania certifikátov za úspešné absolvovanie programov: a) Viac ako peniaze – vzdelávanie vo finančnej gramotnosti, b) Aplikovaná ekonómia – podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie, podnikanie v študentských firmách, c) Etika v podnikaní – najaktuálnejšie trendy v oblasti etiky podnikania v krajinách Európskej únie, d) Zručnosti pre úspech – základné zručnosti pre zamestnanosť a proaktívny prístup k rozvoji podnikavosti, e) Učebnica ekonómie a podnikania – základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu.
 • možnosť zapojenia sa do krajských a celoslovenských ekonomických súťaží: a. Stredoškolský podnikateľský zámer, Žilinský samosprávny kraj, b. Spracovanie informácii na počítači, Štátny ústav odborného vzdelávania, c. Ekonomická olympiáda, INESS a NBS d. Bankomat nápadov, JA Slovensko, n. o. e. Inovation Camp, JA Slovensko – stimulácia kreatívnycha inovačnýchschopností žiakov vo finančnej gramotnosti, f. Social Innovation Relay – tvorba sociálneho inovatívneho podnikateľského nápadu, JA EUROPE, NN Group, g. Euroscola, Európsky parlament, h. Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, Európsky parlament, i. Veľtrh podnikateľských talentov, JA Slovensko, n. o., j. Vedieť sa správne rozhodnúť – podporovať záujem mladých ľudí a umožniť im vyjadriť svoj názor na etické problémy, ktoré sa v spoločnosti najčastejšie vyskytujú, JA Slovensko, n. o. k. Mladý účtovník, Kros, a. s., l. iné podľa vyhlásenia
 • výlety po Európe, návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu,
 • tvorba projektov podľa záujmu žiaka (Stredoškolská odborná činnosť, obhajoba vlastné projektu ako forma PČ OZ MS, tvorba a realizácia podujatí),
 • 10 dňová odborná prax v 2. a 3. ročníku v slovenských a zahraničných podnikoch, cestovných kanceláriách a agentúrach.
Odbor KAD
 • absolvovanie kaderníckych kurzov v účesovej tvorbe, farbení a strihaní
 • strihanie seniorov v centrách sociálnych služieb
 • poskytovanie kaderníckych služieb na akciách firiem
 • návštevy festivalov a súťaží
 • podieľanie na dobročinných akciách, na prezentácií učebného odboru kaderník na Burze stredných škôl a na DOD.
 • absolvovanie vzdelávacieho programu o finančnej gramotnosti Viac ako peniaze organizácie JA Slovensko, n. o. s možnosťou získania certifikátu za úspešné absolvovanie programu
 • výlety po Európe, návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu
 • absolvovanie vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia –podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie, podnikanie v študentskej firme organizácie JA Slovensko, n. o. s možnosťou získania certifikátu za úspešné absolvovanie programu (vlasová kozmetika – nadstavbové štúdium),
 • obchodná korešpondencia (vlasová kozmetika – nadstavbové štúdium).
Odbor KOZ
 • Absolvovanie kozmetických kurzov a získavanie certifikátov ako sú: Gélové nechty, 3D riasy, Lasheslifting , Cukrová depilácia, Líčenie, Ovocné kyseliny a dermaroler, Pedikúra…
 • Možnosť absolvovania a účasti na prezentáciách líčenia od vizážistov
 • Líčenie a kozmetické služby na rôznych akciách firiem
 • Kozmetické služby pre seniorov
 • Prezentovanie odboru kozmetik pre žiakov základných škôl na Burze povolaní
 • Návštevy festivalov, súťaží krajských, celoslovenských aj s medzinárodnou účasťou
 • Absolvovanie vzdelávacích programov JA Slovensko, n. o s možnosťou získania certifikátov za úspešné absolvovanie programov: a) Viac ako peniaze – vzdelávanie vo finančnej gramotnosti, b) Aplikovaná ekonómia –podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie, podnikanie v študentských firmách,
 • Možnosť zapojenia sa do krajských a celoslovenských ekonomických súťaží: a. Stredoškolský podnikateľský zámer, Žilinský samosprávny kraj, b. Ekonomická olympiáda, INESS a NBS c. Bankomat nápadov, JA Slovensko, n. o. d. InovationCamp, JA Slovensko, n. o. – stimulácia kreatívnych a inovačných schopností žiakov vo finančnej gramotnosti, e. Veľtrh podnikateľských talentov, JA Slovensko, n. o.,
 • výlety po Európe, návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu.