Projekty 2021-2022

Financie pod lupou

Rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2021.

V rámci výzvy MŠVVaŠ SR na podporu vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti naša škola realizovala projekt pod názvom Financie pod lupou, ktorý prebiehal od augusta do decembra 2021.

Jeho hlavným cieľom bolo zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti v rýchlo sa meniacom svete financií, skvalitniť a rozšíriť vzdelávanie o finančnej gramotnosti na škole a získané vedomosti a zručnosti ďalej šíriť vo vyučovacej činnosti.

Na zabezpečenie tohto cieľa sme uskutočnili:

– 3 odborné workshopy pre 35 pedagogických zamestnancov školy na témy: finančná zodpovednosť spotrebiteľov, plánovanie, príjem, práca; rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov; úver a dlh; sporenie a investovanie; riadenie rizika a poistenie pre všetkých pedagogických zamestnancov školy realizované odborníkmi z tretieho sektora (Občianske združenie Mladý podnikavec, Nadácia Partners; Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska),

– vytvorili sme učebný materiál pre pedagogických zamestnancov neekonomického smeru a pre žiakov o základných ekonomických informáciách z ekonomickej praxe,

– vytvorili sme pracovné listy, námety na vyučovacie hodiny a učebné pomôcky pre žiakov s tematikou finančnej gramotnosti na rôznych predmetoch,

– založili sme odbornú ekonomickú knižnicu a nakúpili sme spoločenské hry s tematikou finančnej gramotnosti – knižnica bude slúžiť na tvorbu učebných pomôcok na hodiny (prípadové štúdie, príklady dobrej praxe, vzory správania, odporúčaná literatúra a iné), pri prácach žiakov na vyučovacích hodinách, pri príprave na SOČ, praktickú maturitu, ročníkové práce, prípravu na súťaže a projekty a pod. Hry budú využívané v rámci medzipredmetových vzťahov.

– vytvorenie počítačovej aplikácie – hry na precvičovanie pojmov z oblasti finančnej gramotnosti pre žiakov (počítačovú aplikáciu vytvoril žiak študijného odboru medzinárodné obchodné vzťahy – správca počítačovej siete),

– Dni finančnej gramotnosti, ktoré boli realizované pre žiakov školy v mesiaci november – december 2021 – testovanie finančnej gramotnosti, tvorba prezentácií, projektov, riešenie prípadových štúdií, pracovných listov, ukážky a čítanie ekonomickej literatúry.

Materiály pre pedagogických zamestnancov: