Nezaradené

Kaderník

   

Kód a názov učebného odboru:

6456 H Kaderník

   
   
   

Dĺžka štúdia:

3 roky

   
   
   

Učebný odbor je určený pre:

chlapcov a dievčatá

   
   
   

Základné podmienky na prijatie:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

 

splnenie kritérií na prijímanie žiakov,

 

zdravotná spôsobilosť uchádzača

   
   
   

Spôsob ukončenia prípravy:

záverečná skúška

   
   
   

Poskytnuté vzdelanie:

stredné odborné vzdelanie

(sekundárne)

   
   
   

Doklad o vzdelaní:

vysvedčenie o záverečnej skúške,

 

výučný list

   
   
   

Profil absolventa:

 
   
   
   

Absolvent učebného odboru kaderník je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb. Pre kvalifikované vykonávanie kaderníckych činností má vedomosti z materiálov, technológie, odborného kreslenia, zdravovedy, psychológie a spoločenskej výchovy, hygieny, bezpečnosti pri práci, z oblasti podnikania v trhovej ekonomike, z hospodárenia malých podnikov, z pracovného práva, z kontaktu so zákazníkom, komunikácie, etiky, cudzieho jazyka.

Je schopný pracovať samostatne, ale aj v kolektíve, vie poskytovať poradenskú službu zákazníkovi, sústavne sledovať odbornú, ekonomickú literatúru, nové trendy v odbore, dodržiavať zásady etiky, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti.

Absolventi tohto odboru nachádzajú uplatnenie ako odborní zamestnanci kaderníctva na prevádzkach malých a stredných firiem, vlastníci salónov, v živnostenských zariadeniach, ako zamestnanci firiem zaoberajúci sa výrobkami vlasovej kozmetiky.

Po skončení štúdia získa absolvent výučný list a má možnosť pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu 6426 L vlasová kozmetika.