EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Online časopis – Podnikavec, výchova k podnikaniu 

Naša škola realizuje projekt Klik sem, klik tam a už online podnikám, ktorý je financovaný MŠVVaŠ SR. V rámci neho sa žiaci podieľali na príprave a realizácii aktivít, písali články, tvorili prezentácie, moderovali akcie, vytvárali učebné pomôcky. Na konci projektu vzniklo vianočné online vydanie časopisu Podnikavec, venovaný výchove k podnikaniu, ktorého šéfredaktorkou je Vanesa Bandíková (IV. B). Určený je žiakom, pedagogickým zamestnancom a širokej verejnosti. Príjemné čítanie. 

 Ing. Eva Borovjáková 

Online časopis PODNIKAVEC