Nezaradené

Projekty 2017-2018

Učíme sa podnikať v Európe                  

Garantom projektu je SAAMS, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Viac o projekte

Učíme se podnikat v Evropě“ projekt s medzinárodnou účasťou (Střední skola AHOL, Ostrava – ČR, Zespół Szkół Gastronomiczno, Visla – PL, Instituto d´Istruzione Superiore „Frederiko Flora“, Pordenone – TAL a Stredná odborná škola, Námestovo – SR), ktorého cieľom je oboznámiť sa s rôznymi formami podnikania v rámci fungovania študentských spoločnosti a výmena informácií a praktických skúseností. Vytvorením medzinárodnej spoločnosti zameranej na aktivity rôznych oblastí podnikania, ktoré si partneri projektu stanovili v projekte (SR – cestovný ruch, PL – gastronómia, ČR – reklama a marketing a TAL- catering) si účastníci projektu zlepšia svoje podnikateľské zručnosti a znalostí, vymenia si skúsenosti v oblasti podnikania, zlepšia komunikáciu v anglickom jazyk a spoznajú spôsob života a výučby v inej krajine. Prostredníctvom plánovaných mobilít budú prezentované výsledky podnikania pred zahraničnými partnermi navzájom (apríl 2018 – SR, október 2018 – PL, apríl 2019 TAL, október 2019 – ČR). Predpokladané zverejnenie výstupov a ukončenie projektu – december 2019.

Aktivity projektu

 

We smile                                                                                              

eTvinning projekt s niekoľkoročnou tradíciou. Partnerom projektu je stredná škola – I.I.S. FLORA z talianskeho mesta Pordenone. Projekt je zameraný na spoznanie kultúry, tradícií, spôsobu vzdelávania a iných aspektov života mladých ľudí. Počas uplynulých rokov prebehlo niekoľko výmenných pobytov žiakov a učiteľov. Tento rok nebol výnimkou a v apríli (23. 04. 2018 – 28. 04. 2018) a opäť rodiny našich žiakov rozrástli o jedného člena zo zahraničia. Aktivity projektu We Smile sme spojili s aktivitami projektu Učíme sa podnikať v Európe, kde je talianska škola tiež partnerom projektu.

Aktivity projektu

 

Darujme Vianoce                              

Projekty podané žiakmi v rámci výzvy Nadácie Orange

Vianočná náruč pre deti na detskom oddelení v nemocnici v Trstenej

Vďaka projektu mohli žiaci spríjemniť deťom vianočný pobyt v nemocnici formou dramatického predstavenia a drobných vlastnoručne vyrobených darčekov (omaľovánky a pod).

Vianočné prekvapenie

Cieľom projektu bolo pomôcť 3 sociálne znevýhodneným žiakom školy formou zakúpenia darčekov (oblečenie, kozmetika a iného potrebného tovaru).

 

IT Akadémia                             

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

T Akadémia – národný projekt zameraný na využívanie inovatívnych metodík výučby, ich overovanie a poskytovanie spätnej väzby prostredníctvom hodnotiaceho nástroja (predmety informatika, sieťové technológie). Cieľom projektu je prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce prostredníctvom:

  • zvýšenia matematických, prírodovedných a IKT zručnosti žiakov
  • podpory spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie medzi školami,…)
  • zapojenia odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania
  • uskutočňovania stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby
  • zvýšenia záujmu o štúdium STEM a IT
  • podpory inovačných a riešiteľských schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania
  • tvorby a inovácie študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce
  • podpory inovatívnych a alternatívnych metód vzdelávania a vyučovacích metód
  • získaním medzinárodného certifikátu ECDL.

Stránka projektu

 

Stredoškoláci do sveta

Partneri Projektov                           

Projekty pre žiakov podporované Nadáciou Tatrabanky

Sprievodca v cestovnom ruchu

 

Goticko – baroková cesta medzivojnovou Oravou

Projekt podporovaný Žilinským samosprávnym krajom.

Viac o projekte

 

Netradičný triatlon Oravcov na Liptove

Projekt podporovaný Žilinským samosprávnym krajom

Viac o projekte

 

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Viac o projekte