Nezaradené

Projekty 2019-2020

UČÍME SA PODNIKAŤ V EURÓPE

Garantom projektu je SAAMS, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

 Viac o projekte

„Učíme se podnikat v Evropě“ – projekt s medzinárodnou účasťou (Střední skola AHOL, Ostrava – ČR, Zespół Szkół Gastronomiczno, Visla – PL, Instituto d´Istruzione Superiore „Frederiko Flora“, Pordenone – TAL a Stredná odborná škola, Námestovo – SR), ktorého cieľom je oboznámiť sa s rôznymi formami podnikania v rámci fungovania študentských spoločnosti a výmena informácií a praktických skúseností. Vytvorením medzinárodnej spoločnosti zameranej na aktivity rôznych oblastí podnikania, ktoré si partneri projektu stanovili v projekte (SR – cestovný ruch, PL – gastronómia, ČR – reklama a marketing a TAL- catering) si účastníci projektu zlepšia svoje podnikateľské zručnosti a znalostí, vymenia si skúsenosti v oblasti podnikania, zlepšia komunikáciu v anglickom jazyk a spoznajú spôsob života a výučby v inej krajine. Prostredníctvom plánovaných mobilít budú prezentované výsledky podnikania pred zahraničnými partnermi navzájom (apríl 2018 – SR, október 2018 – PL, apríl 2019 TAL, október 2019 – ČR). Predpokladané zverejnenie výstupov a ukončenie projektu – december 2019.  

Aktivity projektu:

október 2018

apríl 2018

apríl 2019

október 2019

 

ŠIKANA FORMOU DRAMATIZÁCIE

Projektová aktivita grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac 2019.

Aktivity projektu:

Október 2019

November 2019

 

DARUJME VIANOCE

Projekt Nadácie Orange.

Viac o projekte:

Darujme Vianoce

Vianoce v Európe našimi očami a odovzdanie čara Vianoc bezdomovcom

 

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Stredná odborná škola podnikania a služieb sa zapojila do  národného projektu pod názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1: Vzdelávanie; Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy; Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.

Príklady dobrej praxe: