Nezaradené

Informatika a informačné systémy

   

Kód a názov študijného odboru:

6329 M 01 Obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy

   
   
   

Dĺžka štúdia:

4 roky

   
   
   

Študijný odbor je určený pre:

chlapcov a dievčatá

   
   
   

Základné podmienky na prijatie:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

 

splnenie kritérií na prijímanie žiakov,

 

zdravotná spôsobilosť uchádzača

   
   
   

Spôsob ukončenia prípravy:

maturitná skúška

   
   
   

Poskytnuté vzdelanie:

úplné stredné odborné vzdelanie

(vyššie sekundárne 3A)

   
   
   

Doklad o vzdelaní:

maturitné vysvedčenie

   
   
   

Profil absolventa:

 
   
   
   

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý pozná funkcie, princípy činnosti a základy správy sústav informačných a komunikačných technológií (IKT) – počítačové siete, výpočtové systémy a ich komponenty, komunikačné zariadenia, prídavné zariadenia, programové prostriedky. Získané vedomosti vie prakticky využiť nielen pre obsluhu zariadení pre spracovanie informácií, navrhovanie komunikačných systémov a ich realizáciu, ale aj diagnostikovanie a následne nastavenie týchto zariadení.

Je schopný uplatniť sa v povolaniach súvisiacich so správou informačných systémov, operačných systémov a konfiguráciou sieťových zariadení aplikovanými v praxi. Získa schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť technické problémy, najmä technicky myslieť, analyzovať problémy, hľadať rôzne spôsoby a cesty riešenia, pohotovo sa rozhodovať.

Získané vedomosti umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci EÚ ako odborný zamestnanec administratívy, personalistiky, materiálového hospodárstva, obchodu, informatiky so schopnosťou vykonávať činnosti informačného charakteru a správy systémov.

Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške a má možnosť pomaturitného štúdia alebo ďalšieho vzdelávania na vyššej odbornej škole a vysokej škole.