Aktuality 2021-2022

Angažovaná škola 2021

Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove získala titul Angažovaná škola 2021. Je to ocenenie všetkých žiakov školy, ktorí neváhajú pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú.

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vzniklo národné oceňovanie Angažovaná škola pre materské, základné a stredné školy, ktoré do svojich osnov zaviedli výchovu k dobrovoľníctvu a svoje vyučovanie tak prepájajú s potrebami reálneho života. Smerom k modernej výučbe pomáha školám zavedenie medzinárodne etablovanej vyučovacej stratégie service learning. Ministerstvo školstva dlhodobo vníma dobrovoľníctvo ako cestu rozvoja mladého človeka a prijalo Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a naďalej podporuje opatrenia na jej napĺňanie.

2021 logo angazovana skola

 

Do druhého ročníka oceňovania sa prihlásilo 15 škôl, pričom odborná komisia posunula do finálnej fázy nakoniec 8 projektov. Tie popisovali, aké dobrovoľnícke aktivity škola realizovala. Pri hodnotení bolo

rozhodujúce aktívne zapojenie žiakov a žiačok, participácia komunity na aktivite a prepojenie učebných osnov s navrhnutými riešeniami problémov. V komisii boli zastúpené odborníčky z mimovládneho sektora, akademickej sféry aj zástupca ministerstva školstva, ktorí sa dlhodobo venujú stratégii service learning, vzdelávaniu učiteľov a učiteliek v tejto oblasti a ich podpore, ako aj podpore žiakov a žiačok a študentov a študentiek v jej implementácii.

Projekt je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Nadáciou Slovenskej sporiteľne a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto. Organizátorom je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.