Nezaradené

Vlasová kozmetika

   

Kód a názov študijného odboru:

6426 L Vlasová kozmetika (nadstavbové štúdium)

   
   
   

Dĺžka štúdia:

2 roky

   
   
   

Študijný odbor je určený pre:

chlapcov a dievčatá

   
   
   

Základné podmienky na prijatie:

úspešné ukončenie učebného odboru

kaderník,

 

splnenie kritérií na prijímanie žiakov,

 

zdravotná spôsobilosť uchádzača

   
   
   

Spôsob ukončenia prípravy:

maturitná skúška

   
   
   

Poskytnuté vzdelanie:

úplné stredné odborné vzdelanie

(vyššie sekundárne 3A)

   
   
   

Doklad o vzdelaní:

maturitné vysvedčenie

   
   
   

Profil absolventa:

 
   
   
   

Absolvent je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s kaderníckymi službami. Dokáže zostaviť ponuku služieb a aplikovať ich v praxi. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent nevyhnutne všeobecné vzdelanie, byť dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti, schopnosti a zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva. Požiadavky sú kladené aj na estetické cítenie, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, sebakontrolu, sebaovládanie, istotu a pohotovosť vystupovania.

Absolventi tohto odboru nachádzajú uplatnenie ako odborní zamestnanci kaderníctva na prevádzkach malých a stredných firiem, vlastníci salónov, v živnostenských zariadeniach, ako zamestnanci firiem zaoberajúci sa výrobkami vlasovej kozmetiky.

Dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.