Nezaradené

Stredoškolská odborná činnosť – dištančne

 

   

44. ročník súťaže SOČ

   
   
   

Prekonaj sám seba a ukáž, že máš talent,

tvorivé myslenie a odborné vedomosti

   
   
   

Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl ktorej sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovania, vo svojom voľnom čase.

   

Svoju prácu môžu riešiť samostatne, alebo za pomoci konzultanta, ktorého meno a pracovisko uvedú v úvode písomnej časti práce. Výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu.

   

Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce. Súťažné prehliadky sú jednotné v Slovenskej republike a uskutočňujú sa každoročne v prvom polroku príslušného kalendárneho roka.

 

Prosíme žiakov, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže SOČ, aby sa čo najskôr (najneskôr do 30. októbra 2020) prihlásili s témou svojej práce u svojho tr. učiteľa, konzultanta alebo koordinátora SOČ (Ing. Daniela Bubláková).

 

Školské kolo: bude realizované 01. 02.  2022

Okresné kolo bude realizované marec 2022

Krajské kolo: bude realizované 06. 04.  2022

Celoštátne kolo: 26. – 29. 04. 2022

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                           

Čo môžeš získať?

                                                                                                            

 
 
  • Skvelý pocit, že vieš viac
  • Deň voľna
  • Hodnotné vecné ocenenia
  • Žolíky/bonusy na predmety
  • Možnosť účasti na medzinárodných vedeckých fórach a prezentáciách
  • Možnosť prezentácie SR na svetových výstavách
 
 

Vyhlásené súťažné odbory

 
 
 

1. Problematika voľného času

2. Matematika, fyzika

3. Chémia, potravinárstvo

4. Biológia

5. Geovedy (Geografia, geodézia, geológia)

6. Zdravotníctvo

7. Pôdohospodárstvo a životné prostredie

8. Hoteliérstvo a cestovný ruch

9. Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10. Stavebníctvo a interiérový dizajn

11. Informatika

12. Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie

13. História, politológia, filozofia, právne vedy

14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15. Ekonomika a riadenie

16. Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17. Pedagogika, psychológia, sociológia

 
 

Podmienky účasti

 
 
 

1. Účasť žiakov v súťaži SOČ je dobrovoľná.

2. Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci denného štúdia strednej školy (nie po-maturitného), v ktoromkoľvek z odborov na základe vlastného záujmu s individuálnou alebo kolektívnou prácou, ktorá sa zaoberá riešením prírodovedných, technických, spoločenských a iných problémov.

3. Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:

*s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v štátnom jazyku,

*s návrhom technického zariadenia, resp. časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce,

*s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím.

4. Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená odovzdaním riadne vyplnenej prihlášky, (s vypísaním úplného mena a priezviska autora resp. autorov) odovzdaním písomnej práce v 3-och vyhotoveniach, resp. návrhu zariadenia, podľa pokynov organizátora školskej prehliadky.

5. Prácu nie je možné zaradiť do iného súťažného odboru, ako uviedol riešiteľ v prihláške. Práca môže byť zaradená len do jedného súťažného odboru.

6. Prácu v jednotlivých súťažných prehliadkach obhajuje slovom v štátnom jazyku 1 riešiteľ, a to aj v prípade kolektívnej práce – poverený riešiteľským kolektívom, na prihláške uvedený prvý v poradí.

 
 

 Metodické pokyny k vypracovaniu SOČ

Obal a metodika SOČ 2013