Nezaradené

Študijné odbory

OBCHODNÉ A INFORMAČNÉ SLUŽBY – MEDZINÁRODNÉ OBCHODNÉ VZŤAHY 6329 M 01

Tento študijný odbor má dve zamerania:

SPRÁVCA POČÍTAČOVEJ SIETE

   

Dĺžka štúdia:

4 roky

   
   
   

Študijný odbor je určený pre:

chlapcov a dievčatá

   
   
   

Základné podmienky na prijatie:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

 

splnenie kritérií na prijímanie žiakov,

 

zdravotná spôsobilosť uchádzača

   
   
   

Spôsob ukončenia prípravy:

maturitná skúška

   
   
   

Poskytnuté vzdelanie:

úplné stredné odborné vzdelanie

(vyššie sekundárne 3A)

   
   
   

Doklad o vzdelaní:

maturitné vysvedčenie

   
   
   

Profil absolventa:

 
   
   
   

Absolvent je schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu.

Získa také schopnosti a vedomosti a flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie vo výrobných podnikoch, v domácom a medzinárodnom obchode, štátnej správe, samospráve a mimovládnych organizáciách.

Je schopný komunikovať v 2 cudzích jazykoch – anglickom a nemeckom tak, aby bol pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov aj v cudzom jazyku. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške a má možnosť pomaturitného štúdia alebo ďalšieho vzdelávania na vyššej odbornej škole a vysokej škole.

 

MEDZINÁRODNÉ OBCHODNÉ VZŤAHY

   

Dĺžka štúdia:

4 roky

   
   
   

Študijný odbor je určený pre:

chlapcov a dievčatá

   
   
   

Základné podmienky na prijatie:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

 

splnenie kritérií na prijímanie žiakov,

 

zdravotná spôsobilosť uchádzača

   
   
   

Spôsob ukončenia prípravy:

maturitná skúška

   
   
   

Poskytnuté vzdelanie:

úplné stredné odborné vzdelanie

(vyššie sekundárne 3A)

   
   
   

Doklad o vzdelaní:

maturitné vysvedčenie

   
   
   

Profil absolventa:

 
   
   
   

Absolvent je schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu.

Získa také schopnosti a vedomosti a flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie vo výrobných podnikoch, v domácom a medzinárodnom obchode, štátnej správe, samospráve a mimovládnych organizáciách.

Je schopný komunikovať v 2 cudzích jazykoch – anglickom a nemeckom tak, aby bol pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov aj v cudzom jazyku. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške a má možnosť pomaturitného štúdia alebo ďalšieho vzdelávania na vyššej odbornej škole a vysokej škole.

 

 

MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU 6324 M

   

Dĺžka štúdia:

4 roky

   
   
   

Študijný odbor je určený pre:

chlapcov a dievčatá

   
   
   

Základné podmienky na prijatie:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

 

splnenie kritérií na prijímanie žiakov,

 

zdravotná spôsobilosť uchádzača

   
   
   

Spôsob ukončenia prípravy:

maturitná skúška

   
   
   

Poskytnuté vzdelanie:

úplné stredné odborné vzdelanie

(vyššie sekundárne 3A)

   
   
   

Doklad o vzdelaní:

maturitné vysvedčenie

   
   
   

Profil absolventa:

 
   
   
   

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný vykonávať pracovné činnosti v cestovnom ruchu, najmä prispievať k rozvoju služieb cestovného ruchu v obci či regióne. Je schopný samostatne vykonávať manažérske činnosti strednej úrovne a ekonomicko-technologické činnosti v rôznych oblastiach cestovného ruchu ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie v podnikoch služieb, v cestovných kanceláriách, v spoločnom stravovaní, cestovnom ruchu a v ďalších službách. Chápe význam kultúry pri rozvoji spoločnosti a jednotlivca.

Po ukončení prípravy maturitnou skúškou pozná sústavu ekonomických, technologických a právnych vedomostí ako aj vedomosti z manažmentu a marketingu. Ovláda odborné komunikačné zručnosti z dvoch svetových jazykov, sociálnej komunikácie, hospodárskej administratívy a informatiky.

Absolvent je pripravený na vstup do praxe. Dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

 

KOZMETIK 6446 K

   

Dĺžka štúdia:

4 roky

   
   
   

Študijný odbor je určený pre:

chlapcov a dievčatá

   
   
   

Základné podmienky na prijatie:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

 

splnenie kritérií na prijímanie žiakov,

 

zdravotná spôsobilosť uchádzača

   
   
   

Spôsob ukončenia prípravy:

maturitná skúška

   
   
   

Poskytnuté vzdelanie:

úplné stredné odborné vzdelanie

(vyššie sekundárne 3A)

   
   
   

Doklad o vzdelaní:

maturitné vysvedčenie, výučný list

   
   
   

Profil absolventa:

 
   
   
   

Absolvent študijného odboru 6446 K kozmetik je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s kozmetickými službami.

Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním prevádzky. Pozná sortiment, vlastnosti materiálov a vie ich použiť. Dokáže zostaviť ponuku služieb a aplikovať ich v praxi. Absolvent je otvorený novým trendom a metódam v praxi. Je schopný samostatne a tvorivo uplatniť teoretické vedomosti a praktické zručnosti v danej oblasti.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent nevyhnutne všeobecné vzdelanie, byť dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti, schopnosti a zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva. Je schopný pracovať samostatne, aj v tíme, sústavne sa vzdelávať štúdiom ďalšej odbornej literatúry a sledovať vývoj vo svojom odbore.

Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške a má možnosť pomaturitného štúdia alebo ďalšieho vzdelávania na vyššej odbornej škole a vysokej škole.

 

 

KADERNÍK 6456 H

   

Dĺžka štúdia:

3 roky

   
   
   

Učebný odbor je určený pre:

chlapcov a dievčatá

   
   
   

Základné podmienky na prijatie:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

 

splnenie kritérií na prijímanie žiakov,

 

zdravotná spôsobilosť uchádzača

   
   
   

Spôsob ukončenia prípravy:

záverečná skúška

   
   
   

Poskytnuté vzdelanie:

stredné odborné vzdelanie

(sekundárne)

   
   
   

Doklad o vzdelaní:

vysvedčenie o záverečnej skúške,

 

výučný list

   
   
   

Profil absolventa:

 
   
   
   

Absolvent učebného odboru kaderník je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb. Pre kvalifikované vykonávanie kaderníckych činností má vedomosti z materiálov, technológie, odborného kreslenia, zdravovedy, psychológie a spoločenskej výchovy, hygieny, bezpečnosti pri práci, z oblasti podnikania v trhovej ekonomike, z hospodárenia malých podnikov, z pracovného práva, z kontaktu so zákazníkom, komunikácie, etiky, cudzieho jazyka.

Je schopný pracovať samostatne, ale aj v kolektíve, vie poskytovať poradenskú službu zákazníkovi, sústavne sledovať odbornú, ekonomickú literatúru, nové trendy v odbore, dodržiavať zásady etiky, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti.

Absolventi tohto odboru nachádzajú uplatnenie ako odborní zamestnanci kaderníctva na prevádzkach malých a stredných firiem, vlastníci salónov, v živnostenských zariadeniach, ako zamestnanci firiem zaoberajúci sa výrobkami vlasovej kozmetiky.