Aktuality 2023-2024, OSTATNÉ

Absolventi prezentujú svoju fakultu 

Naša škola aktívne pracuje na plnení plánu trasovania absolventov, ktorý si vytýčila minulý rok. Súčasťou tohto plánu sú aj stretnutia našich súčasných žiakov s našimi absolventami.  

4.marca 2024 sa do našej školy nakrátko vrátili absolventi z roku 2023, ktorí študujú na Žilinskej univerzite v Žiline. Milan Mikyta, Filip Metes a Maroš Vorčák prišli tohtoročným maturantom a žiakom III. B prezentovať Fakultu riadenia a informatiky ŽU v Žiline, na ktorej študujú v odboroch Informatika a Informačné a sieťové technológie.

Oboznámili žiakov s možnosťami štúdia, ktoré fakulta ponúka, informovali o úspešných absolventoch fakulty, o mobilite a projektoch, o podujatiach univerzity. Porozprávali o živote študenta fakulty, o spôsobe štúdia, internátoch, záujmovej činnosti. Vyzdvihli možnosť získania certifikátov od firiem, s ktorými fakulta spolupracuje. 

Prezentovali svoje seminárne práce a projekty a informovali žiakov o tom, ako sa spôsob štúdia mení pri prechode zo strednej školy na univerzitu. Zároveň im povedali, na čo sa treba sústrediť a v ktorých predmetoch pridať, ak chcú byť na vysokých školách úspešní. 

Súčasťou bolo aj riešenie úloh z informatickej matematiky, za ktoré mohli naši žiaci získať jednotku do hodnotenia matematiky alebo vecné predmety. 

Po prezentácii nasledovala krátka neformálna diskusia, vysokoškoláci odpovedali na otázky stredoškolákov a niektorých pedagógov. 

Za príjemne strávený čas ďakujeme našim absolventom rovnako ako doc. Ing. Viliamovi Lendelovi, PhD., prodekanovi pre vzdelávanie, ktorý toto stretnutie inicioval. 

Mgr. Renáta Mikytová, kariérová poradkyňa