Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Medzipredmetové vzťahy v našej škole

Aby bol vyučovací proces efektívny a spĺňal svoje ciele, je potrebné nielen využívať vhodné metódy a formy, uplatňovať pedagogické zásady a vhodne používať techniku a ostatné materiálne prostriedky. Dôležité je uplatňovať medzipredmetové vzťahy, bez ktorých sú získané poznatky bez spojitostí a súvislostí roztrieštené. Ich uplatňovaním sa prekonáva poznatková izolovanosť, čo vedie žiakov k uvedomeniu si súvislostí medzi informáciami a učivom rôznych predmetov a k transferu poznatkov z jedného predmetu do druhého.

V našej škole sa medzipredmetové vzťahy uplatňujú systematicky vo všetkých predmetoch a všetkých témach. Okrem toho, žiaci majú predmety IT English a Business English, kde sa si rozvíjajú zručnosti svojho odboru v anglickom jazyku a rozširujú si odbornú slovnú zásobu.

Ponúkame pohľad do využitia medzipredmetových vzťahov v predmete anglický jazyk, kde študenti študijného odboru obchodné a informačné služby využili zručnosti získané v odborných predmetoch pri tvorbe oznamu o aktivite podľa štruktúrovaného zadania. Ďakujeme študentom III. BM3 za ich kreativitu.

Mgr. Renáta Mikytová