Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Chyť sa svojej šance a začni podnikať

projekt

Ako štát pomáha mladým pri začatí podnikania a pri hľadaní práce?  

30. septembra 2022 sa žiačky 3. K a 4. B zúčastnili prednášky na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove. Prednáška bola zameraná na zákon č. 5/2004 Z., t. j. zákon o službách zamestnanosti. Dozvedeli sme sa, že na základe tohto zákona môžeme získať rôzne príspevky. Uhradia nám cestovné náklady, ktoré vzniknú pri cestovaní na výberové konanie. Ďalej poskytujú príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, ktorý úrad poskytuje na čiastočnú  úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti. Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, môžeme získať, len ak počas vykonávania absolventskej praxe nie sme v pracovnoprávnom vzťahu.

Úrad poskytuje príspevok na dochádzku za prácou, pričom vzdialenosť od miesta bydliska k pracovisku je viac ako 1 km. Prostredníctvom príspevku na podporu mobility za prácou, úrad uhrádza časť výdavkov na bývanie. Podmienkou je zmena trvalého alebo prechodného bydliska, pričom vzdialenosť medzi novým trvalým/prechodným bydliskom a pôvodným bydliskom musí byť minimálne 50 km.

Existuje mnoho projektov a programov, ktoré poskytujú rôzne príspevky na začatie podnikania. Novým je napríklad projekt ,,Chyť sa svojej šance”, ktorý slúži na podporu SZČO. Príspevok je vo výške 5 600 € formou jednorazového príspevku. Výdavky musia byť dokladované. 

Vďaka tejto prednáške už vieme, ako štát pomáha pri začatí podnikania a hľadaní si vysnívanej práce.  

Sabína Kyrczová, IV. Bmov 

projekt