Aktuality 2023-2024, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Vianočná pieseň ako zvonenie v škole 

zvoncek

Slovenská vianočná hudba a pieseň tvoria neodmysliteľnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva. S hrdosťou predstavujeme projekt, ktorý sa zameriava na vianočnú pieseň a prinesie vianočnú atmosféru priamo do našej školy. Cieľom tohto projektu je obohatiť povedomie našich žiakov o kráse slovenských vianočných piesní a priblížiť ich kultúrnu a hudobnú hodnotu.   

Projekt realizovali vybraní žiaci z II. B  

 

Prvá skupina pod vedením Lindy Ferancovovej mala za úlohu výber a zostrih vianočných piesní Slovenska. 

Úloha bola dosť náročná, museli sme vybrať 18 vianočných piesní z rôznych žánrov. Tieto piesne následne zostrihať do krátkych úryvkov trvajúcich približne 30 sekúnd. Bolo skutočne ťažké selektovať slovenské vianočné piesne a vybrať z nich reprezentatívnu vzorku, ale ešte náročnejšie bolo z každej piesne vyzdvihnúť to “najlepšie” po stránke hudobnej aj slovnej.    

S dôrazom na kvalitný zvuk budú tieto zostrihy vytvárať príjemnú a povzbudivú náladu, ktorá nás bude sprevádzať na začiatku a konci každej vyučovacej hodiny v predvianočnom čase.  

 

Druhá skupina pod vedením Kristíny Krišovej vytvárala prezentáciu Microsoft Sway o Slovenskej vianočnej kultúre a tradíciách a zároveň pripravili fyzickú nástenku, ktorá je inštalovaná na druhom poschodí našej školy. 

Tvorba prezentácie bola zaujímavá. Nútilo nás to vyhľadať a zmapovať slovenské vianočné tradície s dôrazom na ich rozmanitosť a výrazné charakteristiky. Snažili sme sa o to, aby sa vizuálny nástroj stal interaktívnym pohľadom na vianočnú atmosféru našej krajiny.  

Kombináciou kvalitných obrázkov a výstižných textov sme sa snažili vytvoriť dynamickú a pútavú prezentáciu, ktorá sústredí vašu pozornosť na typické vianočné scény, od tradičných zvykov po dekoračné prvky a vianočnú symboliku. Nosné témy našej prezentácie sa stali súčasťou našich fyzických priestorov prostredníctvom školskej nástenky.   

Týmto spôsobom prenesieme kúzlo slovenských vianočných tradícií priamo do každodenného života našej školy. Atmosféra vianočnej kultúry sa tak stane viditeľnou, počuteľnou a citeľnou pre celú školu.  

 

Tretia skupina pod vedením Elišky Žofajovej vytvorila online dotazník v prostredí Microsoft Forms. 

Dotazník v prostredí Microsoft Forms bude slúžiť na spätnú väzbu a zároveň sme doňho zapracovali dve tajomstvá. Nebolo to ľahké a dlho sme uvažovali, ako to nastaviť, aby dotazník zaujal a zároveň priniesol potrebné informácie. Snažili sme sa ho napísať jednoducho, aby ho bolo možné vyplniť v krátkom čase a zároveň bol výstižný a zrozumiteľný.  

Prvé tajomstvo v sebe ukrýva školskú súťaž, ktorá bude pozostávať z vašej pozornosti, duchaprítomnosti a čo najrýchlejšej reakcie. Výherca získava riaditeľské voľno v trvaní jedného dňa. Všetky podrobnosti o súťaži nájdete v dotazníku ktorý bude zaslaný včas každému z vás.  

Druhé tajomstvo spočíva v tom, že vy pomocou vyplneného dotazníka môžete rozhodnúť o tom aké zvonenie bude v našej škole realizované v budúcnosti. Na výber bude niekoľko žánrov a vaším hlasovaním sa rozhodne ktorý hudobný žáner vyhrá. 

 

Cieľ projektu 

Projekt sa snaží obohatiť povedomie našich žiakov o slovenských vianočných zvyklostiach a kultúre. Cieľom nie je len predstaviť im tieto kultúrne a hudobné klenoty, ale tiež ich znovu oživiť a prepojiť so súčasným životom. Našou snahou je, aby žiaci plne pochopili hĺbku a hodnotu slovenských vianočných piesní, regionálnych zvykov a tradícií a aby si vytvorili hlbšiu väzbu so svojou vlastnou kultúrou. Projekt vytvára most medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou našich žiakov, čím nevyhnutne posilňuje porozumenie a rešpekt voči našej kultúrnej identite.  

Za pozornosť stojí aj práca žiakov vybraných skupín z II.B. Pri realizácii projektu aktívne využívali aplikácie a produkty Microsoft 365 z prostredia svojich školských účtov. Microsoft Sway, Microsoft Forms, Microsoft OneDrive a samozrejme aktívne vyhľadávanie online informácií, ich selektovanie, spracovanie a následné využitie.   

Digitálne technológie sú bežnou súčasťou vyučovacieho procesu v našej škole. 

 

Mgr. Peter Rošťák