Aktuality 2019-2020

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V NEJ

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 12. novembra 2019 v AULE STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY PODNIKANIA A SLUŽIEB V NÁMESTOVE.

Predchádzali mu triedne kolá, v ktorých sa zúčastnili žiaci, ktorí prejavili záujem a radi sa učia nemecký jazyk. Do školského kola postúpilo 23 najlepších žiakov zo všetkých ročníkov SOŠPaS. Olympiáda sa skladala z písomnej a ústnej časti. Súťažilo sa anonymne.

Písomnú časť tvorili: posluch nemeckého textu s porozumením, čítanie s porozumením a gramatický test. Zúčastnení, ktorí splnili kritéria písomnej časti, absolvovali ústnu časť, ktorá zahrňovala:

– vizuálny podnet – tvorba kreatívneho príbehu podľa obrázka,

– ústna produkcia na neznámu tému. (Voľný rozhovor na tri témy).

Po spočítaní bodov a dohode vyučujúcich nemeckého jazyka zverejňujeme výsledok našich súťažiacich:

1. Martina Horňáková, III. B

2.Tatiana Pientaková, III. B

3. Mária Holešová, II. B

Títo žiaci boli odmenení vecnými cenami a pochvalami.

Na záver všetkým zúčastneným blahoželáme a želáme im veľa úspechov