Nezaradené

Školský parlament

   

Členovia školského parlamentu

   
   
   

Marcel Balák, III. K

predseda

   
   
   

Sára Lovaštíková, II. K

podpredseda

   
   
   

Viktória Sroková, I. A

 
   
   
   

Marko Madleňák, I. B

 
   
   
   

Petra Mikosová, I. K

 
   
   
   

Kristián Mundier, I. M

 
   
   
   

Aneta Tomovčíková, II. B

 
   
   
   

Terézia Brenkusová, II. M

 
   
   
   

Tamara Zvrteľová, III. A

 
   
   
   

Sára Kubániková, II. N

 
   
   
   

Richard Kasan, IV. B

 
   
   
   
   

ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

   
   
   
   

Preambula

 

V zmysle zákona NR SR č.488/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č.291/2004 Z. z., určujú podrobnosti o spôsobe  ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení školského parlamentu pri Strednej odbornej škole podnikania a služieb vydáva tento štatút školského parlamentu.

Článok 1.

Základné ustanovenie

 

 • Názov: Školský parlament pri Strednej odbornej škole podnikania a služieb
 • Sídlo: Hattalova 968/33, 02901 Námestovo
 • V zmysle novelizovaného zákona 596/2003 Z. z. , § 39hg s účinnosťou od 1. 1. 2022 sa dovtedy zriadená žiacka školská rada sa považuje za školský parlament.

Článok 2.

Pôsobnosť a poslanie školského parlamentu

 

 • Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania, vedie žiakov k tvorivosti, samostatnej práci, kooperácii, pôsobí preventívne z hľadiska sociálno-patologických javov, vedie k
 • Školský parlament reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy.

Článok 3.

Činnosť školského parlamentu

 

 • Školský parlament sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje, príp. koordinuje.
 • Školský parlament rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy aj ich návrhy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov navonok.
 • Školský parlament prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 • Školský parlament iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 • Školský parlament sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 • Školský parlament volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
 • Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu.

Na platné uznesení školského parlamentu vo veci voľby a odvolania zástupcu do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu.

Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

 • Školský parlament sa môže:

       – zúčastňovať podujatí organizovaných mestom, samosprávnym krajom, inými záujmovými        

         organizáciami,

      – spolupracovať s mládežníckym parlamentom mesta, radou seniorov, inými školskými   

        parlamentmi.

 

Článok 4.

Zloženie školského parlamentu a spôsob voľby

 

 • Školský parlament má 15 členov
 • Členmi školského parlamentu sa stanú žiaci, ktorí vo voľbách získajú najvyšší počet hlasov v tajnom hlasovaní. Členom školského parlamentu sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet
 • O členstvo v školskom parlamente sa môže uchádzať ktorýkoľvek žiak školy.
 • Na základe záujmu sa zostavia kandidátne listiny a následne sa vytvoria hlasovacie lístky.
 • Deň celoškolských volieb je stanovený a odsúhlasený na zasadnutí školského parlamentu v danom školskom roku, v ktorom končí funkčné obdobie predchádzajúceho školského parlamentu. Príprava volieb sa realizuje v súčinnosti s radou školy.
 • Deň konania celoškolských volieb je oznámený a zverejnený na viditeľnom a dostupnom mieste minimálne 30 kalendárnych dní pred samotným konaním volieb.
 • Hlasovať vo voľbách majú právo všetci žiaci školy bez výnimky.
 • Žiaka, ktorý bude ostatných žiakov zastupovať v rade školy volia členovia školského parlamentu v tajnom hlasovaní.
 • Predsedu a podpredsedu školského parlamentu si spomedzi seba zvolia členovia parlamentu na prvom zasadaní tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu školského parlamentu  sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov školského parlamentu.
 • Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, vyhlásia sa nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len dotknutí kandidáti, ktorí mali rovnaký počet hlasov.
 • Funkčné obdobie predsedu a členov školského parlamentu určuje štatút školského Funkčné obdobie je max. 10 mesiacov
 • Z každej voľby sa robí zápisnica, ktorá sa predloží vedeniu školy.

                                                                           

Článok 5.

Zloženie volebnej komisie pre voľby členov školského parlamentu a jej povinnosti

 

 • Volebná komisia pre voľby členov školského parlamentu je ustanovená minimálne 7 kalendárnych dní pred oficiálnym oznámením dňa konania celoškolských volieb členov do školského parlamentu.
 • Volebná komisia pozostáva z koordinátora školského parlamentu, zástupcu zamestnancov školy a zástupcu žiakov školy.
 • Členovia volebnej komisie dohliadajú na bezproblémový a plynulý priebeh volieb, v plnej miere zodpovedajú za správnosť sčítania hlasovacích lístkov a po voľbách vyhotovujú  a podpisujú zápisnicu o priebehu a výsledku volieb.

 

                                                                                 Článok 6.

Práva a povinnosti člena školského parlamentu

 • Člen má právo:
  • voliť a byť volený,
  • navrhovať kandidátov na zástupcu do rady školy, funkciu predsedu alebo podpredsedu,
  • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania školského parlamentu a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  • hlasovať ku všetkým uzneseniam školského parlamentu,
  • predkladať vlastné návrhy, námety, prípadne materiály na rokovanie školského parlamentu.
 • Každý člen školského parlamentu:
 • reprezentuje školu ako celok,
 • reprezentuje každého žiaka školy rovnako anestranne,
 • informuje žiakov o pripravovaných podujatiach,
 • podporuje žiakov v zapájaní sa do podujatí,
 • propaguje činnosť a úlohy školského parlamentu medzi žiakmi školy,
 • monitoruje a zaujíma sa o návrhy, kritiky, pripomienky, iniciatívy zo strany žiakov, posudzuje ich relevantnosť a predkladá ich na prerokovanie na zasadnutiach školského parlamentu,
 • správa sa podľa zásad a pravidiel tohto štatútu, školského poriadku, zásad etikety a slušného správania a správa sa tak, aby školský parlament dôstojne reprezentoval. Ak člen školského parlamentu opakovane, alebo hrubým spôsobom poruší tento štatút alebo školský poriadok, je zvolané zasadnutie školského parlamentu, na ktorom sa prejedná závažnosť priestupku a dohodne sa na ďalšom postupe aprijatí opatrení. Jednou z možností je návrh na vylúčenie člena, ktorý sa priestupku dopustil, v tajnom hlasovaní, ktoré rozhodne o zotrvaní či odvolaní člena školského parlamentu z jeho postu.
 • Člen má povinnosti:

a.    je povinný zúčastňovať sa zasadnutí školského parlamentu. Neospravedlnená  

       účasť na dvoch  po sebe nasledujúcich     zasadnutiach sa hodnotí ako 

                               nezáujem o  výkon funkcie a neplnenie povinností člena školského parlamentu a má za         

                               následok automatické vylúčenie z funkcie,

b.   je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 • Z každého zasadnutia sa vyhotoví zápisnica a spolu s prezenčnou listinou sa archivujú.

Článok 7.

Povinnosti predsedu školského parlamentu

 

 • Predseda školského parlamentu je orgánom, ktorý zastupuje školský parlament, reprezentuje ho a riadi činnosť školského parlamentu a koná v jej
 • Predseda školského parlamentu zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia školského parlamentu.
 • Pri uznášaní má predseda školského parlamentu jeden platný hlas tak, ako aj každý iný člen školského parlamentu.
 • Predseda školského parlamentu je povinný informovať vedenie školy o pripravovaných
 • Rozdeľuje úlohy a následne kontroluje ich plnenie jednotlivými členmi a podieľa sa na príprave a realizácii všetkých podujatí.

Článok 8.

Povinnosti podpredsedu školského parlamentu

 

 • Podpredseda školského parlamentu Zastupuje predsedu školského parlamentu a pomáha pri jeho činnosti v prípade potreby.

     Článok 9.

                 Povinnosti zástupcu žiakov v rade školy

 • Zastupuje záujmy členov školského parlamentu v rade školy.
 • Informuje v prípade potreby členov školského parlamentu o obsahu a výstupoch zasadnutí rady školy.

 

.

Článok 10.

Zánik mandátu člena školského parlamentu a doplňujúce voľby

 

 • Mandát člena školského parlamentu môže zaniknúť odvolaním člena, odstúpením, zanechaním štúdia, ukončením štúdia alebo smrťou žiaka.
 • Mandát člena školského parlamentu zaniká odvolaním člena z dôvodov uvedených v článku 6 bod 2. g) a bod 3a.
 • V prípade odvolania člena školského parlamentu, jeho odstúpenia z funkcie   parlamentu alebo zanechania štúdia je na uvoľnenú funkciu vyhlásený
 • Konkurz na uvoľnenú funkciu vyhlasuje školského parlamentu do 10 kalendárnych dní od odvolania, odstúpenia alebo zanechania štúdia člena školského parlamentu .
 • Konkurzu sa môže zúčastniť ktorýkoľvek žiak školy.
 • Na konkurze sú prítomní členovia školského parlamentu akoordinátor –pedagogický pracovník.
 • O novom členovi školského parlamentu rozhodujú prítomní členovia školského parlamentu, ktorí o ňom rozhodnú vo verejnom hlasovaní.
 • Novým členom školského parlamentu na uvoľnenom poste sa stáva žiak, ktorý získa l vo verejnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu

Článok 11.

Koordinátor školského parlamentu

 • Koordinátor školského parlamentu je pedagóg poverený riaditeľom školy, aby koordinoval činnosť školského parlamentu.
 • Koordinátor školského parlamentu sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach školského parlamentu, dohliada na to, aby zasadnutia prebiehali v súlade s týmto štatútom a zásadami slušného správania. Zapája sa do diskusií a rokovaní svojimi podnetmi, návrhmi a
 • Koordinátor školského parlamentu dohliada na plnenie si povinností všetkých členov školského parlamentu
 • Koordinátor školského parlamentu pomáha a usmerňuje členov školského parlamentu pri organizovaní podujatí.
 • Koordinátor školského parlamentu vedie členov školského parlamentu k samostatnosti a    zodpovednosti, učí ich vystupovať, formulovať a vyjadrovať myšlienky, názory,   postrehy, viesť diskusiu, spolupracovať so žiakmi školy, rokovať s vedením školy či inými organizáciami. Vedie ich k tímovej práci. Predkladá návrhy na účasť na školeniach, seminároch, projektoch a podporuje spoluprácu s inými školského parlamentu, mestským parlamentom mladých a inými organizáciami.
 • Koordinátor školského parlamentu spolu s predsedom školského parlamentu informuje vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu.
 • Koordinátor školského parlamentu na poslednom zasadnutí na konci školského roka pomáha členom parlamentu vytvoriť plán práce na nasledovný školský rok a pomáha im zostaviť záverečnú správu, ktorú následne číta na vyhodnocovacej porade školy, respektíve odovzdáva vedeniu školy.
 • Koordinátor školského parlamentu má právo na konci školského roka udeliť pochvaly tým žiakom, ktorí sa aktívne zapájali do podujatí či pomáhali členom školského parlamentu s ich prípravami.

Článok 12.

Hospodárenie školského parlamentu

 

 • Školský parlament zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi po dohode s vedením školy.
 • Školský parlament hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny
 • Návrh rozpočtu predkladá na schválenie riaditeľovi školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet schvaľuje.

Článok 13.

Zasadnutia školského parlamentu

 

 • Školský parlament zasadá v určený deň v mesiaci a iné dni po vyučovaní podľa potreby a dohody.
 • V prípade neočakávaných a neobvyklých skutočností zvoláva mimoriadne zasadnú tie ž školský parlament jej predseda, prípadne jej podpredseda alebo koordinátor alebo vedenie školy.
 • Z každého zasadnutia školského parlamentu sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

Článok 14. Záverečné ustanovenia

 

 • Zasadnutia školského parlamentu sú verejné, môže sa ich zúčastniť ktorýkoľvek žiak, pedagóg či vedenie školy.
 • Školský parlament parlamentu zaniká zrušením školy, alebo rozhodnutím väčšiny členov školského parlamentu. Túto vôľu žiakov môže predseda školského parlamentu zisťovať na základe hodnotenia aktivity organizácie prostredníctvom ankety alebo priamym oslovením žiakov. Pritom názor v tejto súvislosti musí vysloviť najmenej 80% žiakov

– členov školského parlamentu. Na základe toho zvolá predseda školského parlamentu mimoriadne (záverečné) zasadnutie školského parlamentu, ktorá v mene členov parlamentu potvrdí zánik školského parlamentu a zabezpečí organizáciu s tým spojených opatrení.