Aktuality 2022-2023, Projekty 2022-2023

Rozvojový projekt „Klik sem, klik tam a už online podnikám“

projekt

Názov projektu: Klik sem, klik tam a už online podnikám 

Rozvojový projekt 

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2022 

Podporený MŠVVaŠ SR 

 

Cieľom projektu je vzdelávať pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy k podnikaniu a podporovať a rozvíjať podnikateľské vzdelávanie a praktické podnikateľské zručnosti, rozvíjať u žiakov tzv. podnikateľskú mentalitu, učiť metódou „learning by doing“, učenie zážitkom, skúsenosťou.  

Stav, aký plánujeme dosiahnuť:  

  • vybudovať materiálnu základňu na plnohodnotné vzdelávanie v oblasti výchovy k podnikaniu s prepojením teórie s praxou (vytvorenie vzdelávacích materiálov a učebných pomôcok, podnikateľského kútika)  
  • zabezpečiť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu – výchove k podnikaniu,   
  • vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom podnikateľskom vzdelávaní, ale aj v rozvoji vlastnej osobnosti, 
  • vytvoriť vzdelávacie projekty v oblasti výchovy k podnikaniu v zmysle žiaci – učiteľ – konzultant z praxe. 

 Ing. Eva Borovjáková, koordinátorka projektu 

 

Výstupy projektu: